Projekty sú zoradené podľa roku, v ktorom sa začalo ich riešenie.

Aktuálne projekty

2024

Klíma, nerovnosť a demokratické jednanie: Sila politických emóci [CIDAPE]
Zodpovedný riešiteľ za SÚ SAV: Mgr. Dominik Želinský, PhD.

Bývanie a sociálno - priestorové nerovnosti
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

GEOPREF: Nové merania a metódy pre štúdium individuálnych geopolitických preferencií v strednej a východnej Európe
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ángel Torres-Adán, PhD.

Inštitucionálne podmienky pre výkon práce a inštitucionálna práca
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petr Mezihorák, PhD.

2023

Konflikty kvôli konšpiračným teóriám (CONSPIRATIONS)
Zodpovedný riešiteľ: Elżbieta Drążkiewicz, PhD.

Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien
Zodpovedný riešiteľ: doc. Miroslav Tížik, PhD.

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.

Inovácia, disrupcia, proroctvo: Charizmatická autorita v súčasnom kapitalizme
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Želinský, PhD.

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

2022

Redact - Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories (Chance)
Elżbieta Drążkiewicz, PhD. / Mgr. Marianna Mrva, PhD.

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Zelinsky, PhD.

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

2021

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) (s dôrazom na podmienky v SAV)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

Skončené projekty

2022

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku
Zodpovedný riešiteľ: Elżbieta Drążkiewicz, PhD.

2020

Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

2019

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Spoluriešiteľka za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Spoločenská dôvera na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.

Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.

Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Lindbloom, PhD.

Values and identities of the Visegrad countries' capitals
Riešitelia za Sociologický ústav SAV: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Ľubomír Šottník

2017

Sociálna marginalita území na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

Suburbanizácia na Slovensku a jej spoločenské a sociálno-priestorové dopady
Hlavný riešiteľ: PhDr. Katarína Moravanská, PhD. (SÚ SAV)

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. (KONSPOREG)
Riešitelia za Sociologický ústav SAV: PhDr. Bohumil Búzik, PhD., Mgr. Milan Zeman

Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy (SUBURBA)
Riešitelia za Sociologický ústav: Mgr. Ľubomír Falťan CSc., PhDr. Peter Gajdoš CSc., PhDr. Vladimír Krivý CSc., PhDr. Katarína Moravanská PhD.

2016

Budúcnosť náboženstva z perspektívy strednej a východnej Európy
Mgr. Miroslav Tížik, PhD., riešiteľ za Sociologický ústav SAV

Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR)
Riešitelia za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD.

Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
Riešiteľ za SÚ SAV: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

2015

Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives (CESSDA SaW)
Zodpovedný riešiteľ za SÚ SAV: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Organizačné zmeny a organizácia zmeny
Hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

2014

Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti
Hlavná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Drogová politika na Slovensku a v iných krajinách
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy
Vedúca projektu: PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Filozofická fakulta UK), zástupca vedúcej projektu: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Malé mestá na Slovensku a ich pozícia v meniacej sa sociálno-priestorovej situácii spoločnosti
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

2013

Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tížik, PhD.

Médiami umožnená e-participácia na Slovensku (Media-hosted eParticipation in Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Simon Smith

2012

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

EVALVET - Hodnotenie odborného vzdelávania a prípravy v novom ekonomickom rámci (Evaluation of Vocational Education and Training in the new economic framework)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu
Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

The Europeanization of Trade Unions in the Countries of the Eastern Enlargement. Perspectives for Interest Representation by Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU.
Zodpovedná riešiteľka za SÚ SAV: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

2011

HELPS - Bývanie a domáca starostlivosť o seniorov a stratégie lokálneho partnerstva v mestách Strednej Európy (Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnerships Strategies in Central European Cities)

Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovenska v období 1991 - 2011
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

Hľadanie nových socio-priestorových foriem ako impulz pre lokálny a regionálny rozvoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľ. Falťan, CSc.

Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku
Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Komparatívny výskum drogových politík v krajinách V4
Hlavný koordinátor: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

2009

Zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov - možnosti a limity na súčasnom Slovensku
Hlavná riešiteľka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Analytický výskum obsahu a kontextov drogovej politiky na Slovensku a v Európe
Hlavný riešiteľ: Robert Klobucký

2008

EDUMIGROM - Etnické rozdiely vo vzdelávaní a odlišujúce sa vyhliadky mestskej mládeže v rozšírenej Európe
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych obciach
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Suburbanizácia - jej sociálno-priestorové a socio-kultúrne kontexty a prejavy na Slovensku
Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc.

2007

Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti - rozšírenie perspektív
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc., za SÚ SAV: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Slovenská sociológia v období komunistického režimu
Hlavný riešiteľ: Eva Laiferová (FFUK)

Staršie výskumné projekty nájdete na našej pôvodnej www stránke.