Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Publikácie

Časopis Sociológia

Základné informácie | Cieľ a poslanie | On-line obsah |
Informácie pre prispievateľov | Odoberateľský servis | Adresa redakcie

Základné informácie

Časopis Sociológia (tlačená verzia ISSN 0049 - 1225, elektronická verzia ISSN 1336-8613) vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza šesťkrát ročne buď v slovenskej alebo v anglickej verzii.

Obsah, abstrakty a plné texty článkov z časopisu Sociológia nájdete na stránke SAV.

Hlavná redaktorka: Jana Lindbloom
Redaktori: Katarína Moravanská a Jozef Zagrapan

Redakčný tajomník: Milan Zeman

Impakt faktor: 0,796
Poradie: 115 zo 150 v kategórii sociológia
Zdroj: 2019 Journal Citation Reports ® (Clarivate Analytics, 2020)

Redakčná rada
Dilbar Alieva, sociologička, Bratislava; Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Gejza Blaas, sociológ, Bratislava; Ján Bunčák, Katedra sociologie, FF UHK, Hradec Králové, Česká republika; Monika Čambáliková, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Piotr Dutkiewicz, Department of Political Science, Carleton University, Ottawa, Canada; Roman Džambazovič, Katedra sociológie FF UK, Bratislava, Andrej Findor, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Bratislava; Oľga Gyárfášová, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Bratislava; Karen Henderson, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Bratislava; Chia-Ming Chang, Soochow University, Taipei, Taiwan; Ivan Chorvát, Katedra sociálnych štúdii a etnológie, FF UMB, Banská Bystrica; Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Éva Judit Kovács, HAS Centre for Social Sciences, Institute for Sociology, Research Department for Methodology and History of Research, Budapest, Hungary; Erika Kvapilová, UNIFEM Regional Office for CEE, Bratislava; Vladimír Krivý, sociológ, Bratislava; Karin Liebhart, Instituts für Politikwissenschaft, Universität Wien, Österreich; Jana Lindbloom, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Ľudmila Malíková, sociologička a politologička, Bratislava; Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Katarína Moravanská, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Heiko Pleines, Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen, Germany; Iveta Radičová, BISLA, Bratislava; Juraj Schenk, Katedra sociológie FF UK, Bratislava; Marek Skovajsa, Sociologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika; Ján Sopóci, Katedra sociológie FF UK, Bratislava; Ján Stena, sociológ, Bratislava; Jana Strussová, Sociologický ústav SAV, Bratislava, Claire Wallace, School of Social Science, University of Aberdeen, United Kingdom; Jozef Zagrapan, Sociologický ústav SAV, Bratislava; Jan Zielonka, European Studies Centre, University of Oxford, United Kingdom.

Cieľ a poslanie

Sociológia publikuje pôvodné vedecké texty, pokrývajúce čo najširšiu oblasť sociologického myslenia a výskumu. Je priestorom pre odbornú diskusiu o aktuálnych spoločenských problémoch slovenskej, európskej i svetovej spoločnosti.

Časopis je indexovaný v:
 • Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L)
 • Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI)
 • International Bibliography of the Social Sciences (CSA / ProQuest)
 • Journal Citation Reports/Social Science Edition (Thomson ISI)
 • Scopus (Elsevier)
 • Social Sciences Citation Index (Thomson ISI)
 • Social Services Abstracts (CSA / ProQuest)
 • SocINDEX (EBSCO)
 • Sociological Abstracts (CSA / ProQuest)
 • Worldwide Political Science Abstracts (CSA / ProQuest)
 • CEJSH Central European Journal of Social Sciences an Humanities

Informácie pre prispievateľov

Ponuka rukopisov
Redakcia prijíma rukopisy v slovenčine, angličtine alebo češtine výhradne v elektronickej podobe vo formáte MS Word alebo Open Office. Meno, pracovisko, kontakt na autora a odkazy v texte, ktoré by mohli prispieť k identifikácii autora, sa uvádzajú na osobitnom liste. Texty prosíme zasielať elektronicky na adresu redakcia.sociologia@savba.sk. Zaslaný rukopis nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Formát rukopisu
Rozsah štúdií je 6000 až 9000 slov (vrátane abstraktu, textu, poznámok pod čiarou, literatúry a príloh), recenzií 750 až 2500 slov. V prípade štúdií je súčasťou rukopisu tiež abstrakt v anglickom jazyku o rozsahu 100 slov, názov state a kľúčové slová v anglickom jazyku, abecedný zoznam literatúry, stručná informácia o autorovi a jeho adresa. Zoznam bibliografických odkazov musí byť úplný a spracovaný v štandarde časopisu.

Formát bibliografických odkazov
Zoznam bibliografických odkazov musí byť úplný a spracovaný v štandarde časopisu. Príklady bibliografických odkazov:
 • DŽAMBAZOVIČ, R. – GERBERY, D., 2018: Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. Sociológia 50(4): 396-428. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.4.16
 • BÚZIK, B., 2000: Zjavenie sa modernizácie v slovenskej sociológii. Sociológia 32(4): 385-390.
 • KLOBUCKÝ, R. − MRVA, M., 2019:Vývoj spoločenskej dôvery. In: Rabušic, L., Kusá, Z., Manea, Ch. B., Strapcová, K. (eds.): Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: Slovart.
 • LAIFEROVÁ, E. et al., 2018: Slovenská sociológia po páde komunizmu. Ideové korene, súčasné trendy a osobnosti vedy. 2. upravené a rozšírené vydanie. Univerzita Komenského v Bratislave. 276 s. ISBN 978-80-223-4271-1.
Rozhodnutie o vydaní
Oponentské konanie je obojstranne anonymné. Po prvotnom posúdení redaktorom je text posudzo­vaný dvomi oponentmi. Konečné rozhodnutie o vydaní podlieha schváleniu redakcie, prípadne redakčnej rady. Redakcia si vyhradzuje právo publikované texty uverejniť v elektronickej a inej podobe.

Odoberateľský servis

Ročné predplatné (vrátane poštovného) je 33,- eur, á 4,- eurá za jedno číslo.

Časopis vydáva Sociologický ústav SAV. Časopis Sociológia si možno zakúpiť v kníhkupectve VEDA na Štefánikovej 3 v Bratislave. V elektronickej podobe sú články časopisu prístupné na stránke SAV alebo na www.ceeol.com.
ISSN 1336-8613 (online)
ISSN 0049-1225 (tlačené vydanie)
EV 3276/09

Objednávky a predplatné prijíma:
Slovak Academic Press, spol. s r. o.
Bazova 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: sap@sappress.sk

Adresa redakcie

SOCIOLÓGIA - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
(4. poschodie, miestnosť 99)

Telefón: (+421) (2) 52 968 125
E-mail: redakcia.sociologia@savba.sk
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava