Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (socio-priestorové aspekty urbánno-rurálnej komplementarity)

Program: APVV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2011
Program: APVV

Výskumným zámerom projektu je zhodnotiť kvalitu sídelnej siete na Slovensku a prostredníctvom vytvorenej multidimenzionálnej typológie analyzovať rolu jednotlivých typov v sídelnej štruktúre krajiny. V súvislosti s postindustrializačnými a postmodernizačnými procesami, do ktorých vstupuje aj Slovensko sa otvára otázka, akú rolu (funkciu) v ďalšom vývoji krajiny môžu zohrávať jednotlivé sídelné typy vo väzbe na regionálny a nadregionálny vývoj včítane medzinárodných kontextov. Zámerom je realizovať kvalitatívnu analýzu sídelnej štruktúry SR a formulovať rozvojové perspektívy jednotlivých sídelných typov v kontextoch národných a nadnárodných.

Výsledky riešenia projektu, okrem rozšírenia poznania vývojových trendov charakterizujúcich sídelnú štruktúru Slovenska, by mali viesť k prehĺbeniu teoretického poznania podôb a roly rozvojových (inovačných, či dynamizujúcich) centier pri rozvoji regiónov. Súčasne by mali slúžiť ako určité poznatkové východisko aj pre politiky lokálneho či regionálneho rozvoja pre inštitúcie verejnej správy.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava