Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku

Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Tížik PhD.

Riešiteľský kolektív: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Mgr. Katarína Strapcová, PhD., PhDr. Andrej Findor PhD. (FSEV UK), PhDr. Bohumil Búzik, Mgr. David Kostlán

Vedeckí spolupracovníci v roku 2011: doc. Csaba Szaló (MU v Brne) Daniel Škobla, PhD. (UNDP), Joseph Grimm Feindberg (Chicago University), PhDr. Miroslav Dopita, PhD. (UP Olomouc)

Doba trvania: 2011-2013

Projekt VEGA: 2/0119/11

Anotácia:
Cieľom projektu je konfrontovať niekoľko kľúčových tém slovenskej sociológie a ďalších spoločenských vied na Slovensku (sociálna štruktúra, nerovnosti, moc, spoločenský diskurz, verejnosť, náboženstvo, integrácia, neistota a podobne) s vplyvnými všeobecnými sociologickými teóriami P. Bourdieua, J. Habermasa a A. Giddensa. Projekt sa usiluje preveriť vysvetľujúcu silu teoretických modelov vytvorených v špecifickom prostredí francúzskej, nemeckej a britskej spoločnosti, ak sú zasadené do historicko-kultúrneho kontextu slovenskej spoločnosti. Cieľom projektu je tiež posilnenie teoretických základov výskumu vybraných problémov v slovenskej sociológii a skvalitnenie teoretickej explanácie aktuálnych spoločenských otázok a prostredníctvom workshopov a konferencií a úsilia o zjednotenie terminológie rôznymi publikačnými výstupmi stimulovať záujem slovenskej odbornej verejnosti o praktické využívanie a testovanie univerzálnosti explanačných schém týchto autorov.

Vedecké ciele projektu:
Cieľom projektu je analýza a reflexia možností ako aplikovať v súčasnosti tri najvplyvnejšie všeobecné sociologické teórie na výskum sociologických problémov na Slovensku. Tieto vybrané sociologické teórie zároveň reprezentujú tri historicky základné piliere európskej sociológie – za francúzsku tradíciu je to teória P. Bourdieu, za nemeckú tradíciu teória J. Habermasa a za britskú sociológiu teória A. Giddensa. Prvým zo základných cieľov projektu je preskúmať doterajšie spôsoby inšpirácie týmito teóriami v slovenských spoločenských vedách. Druhým cieľom je dôkladnejšie priblížiť sociologickú relevanciu týchto, v súčasnej svetovej (prinajmenšom v európskej) sociológii najvplyvnejších teórií, ktoré majú ambíciu univerzalistického vysvetľovania spoločenských procesov. Tretí a najdôležitejší cieľ je na základe reflexie vybraných problémov, ktorými sa zaoberá sociológia na Slovensku (sociálna štruktúra, nerovnosti, kohézia, triedy, moc, spoločenský diskurz, integrácia, verejný priestor,
náboženstvo, neistota, nacionalizmus), preskúmať explanačnú silu týchto univerzalistických teórii v odlišnom historickom a kultúrno-spoločenskom kontexte ako pôvodne vznikli. Kritická reflexia analytických hraníc veľkých sociologických teórií s globálnym vplyvom, ktoré sa považujú za „travelling concepts“ (putujúce teórie), je podmienkou možnosti ich analytickej adaptácie pri skúmaní problémov zasadených v potenciálne inej konfigurácii podmienok než tieto teórie predpokladajú. Doterajšia sústredenosť sociologických analýz na deskripciu parciálnych sociologických problémov zatiaľ viedla k oslabeniu teoretických základov vedeckej argumentácie a uceleného pohľadu na analyzované sociálne problémy, a taktiež aj k deficitu preklenujúceho uvažovania, aké umožňuje práve rámec všeobecnej alebo univerzalistickej sociologickej teórie. Teória, ktorá umožňuje spájať roztrieštené sociologické pole, však musí vychádzať z neustálej konfrontácie s empirickými prejavmi sociálneho života, čím dochádza k testovaniu jej primeranosti a univerzálnosti.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava