Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgSlovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti

Program: APVV

(Slovakia in Key International Surveys: Twenty Years of Society Transformations)

Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Program: APVV-0529-07

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Riešitelia:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
Ing. Mgr. Miloslav Bahna
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Mgr. Roman Džambazovič, PhD.
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. (od roku 2010)
Mgr. Miroslav Tížik, PhD. (do roku 2009)

PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Anotácia

Medzinárodné sociologické výskumy sa na Slovensku uskutočňujú zriedkavejšie, než v susedných krajinách. Bezprostredným cieľom výskumu je zmenšiť zahanbujúcu slovenskú medzeru uskutočnením viacerých takýchto výskumov. V prvom "pilieri" (prestížny program International Social Survey Programme - ISSP) v závislosti od financovania projektu pôjde o výskumné moduly Voľný čas a šport, Náboženstvo, Úloha vlády a Sociálne nerovnosti. Druhý "pilier" predstavuje nové kolo Európskeho výskumu hodnôt (EVS), ktorý sa opakuje po deviatich rokoch. Tretím "pilierom" je medzinárodný výskum volebného správania.

Reprezentatívne výskumy sa majú uskutočniť na vzorkách obyvateľstva s náhodným výberom, treba rešpektovať aj metodologické pravidlá komparatívnych výskumov. K týmto vzorkám počítame v niektorých čiastkových výskumoch navyše s menšou vzorkou lokálnych elít. Keďže viaceré výskumné témy sa uskutočňujú opakovane, bude možné porovnávať (1) priestorovo, teda Slovensko s inými krajinami, (2) v čase, čiže so skoršími výskumnými dátami a (3) názory, postoje a správanie lokálnych elít s ostatným obyvateľstvom.

Všetky dátové súbory z čiastkových výskumov budú priebežne archivované a sprístupnené v Slovenskom archíve sociálnych dát. Celý projekt má vyústiť do syntetickej publikácie pojednávajúcej o premenách slovenskej spoločnosti v priebehu dvadsať rokov.


In Slovakia international sociological surveys are carried out less often than in the neighbouring countries. The immediate goal of the projekt is to reduce the shaming Slovakian gap by carrying out several such surveys. In the first "pillar" (the prestigious International Social Survey Programme - ISSP) we plan the Leisure and Sports, Religion, Role of Government and Social Inequality modules. The second "pillar" is a new wave of the European Values Study which is repeated after nine years. The third "pillar" is an international electoral research programme. The representative surveys are to be carried out on a random samples of population while other methodological rules of comparative research have to be respected. Besides these samples we plan as a part of some of the individual surveys to employ also a smaller sample of local elites. Because more of the research themes are realized repeatedly it will be possible to compare Slovakia with other countries (1) spatially, (2) in time, using data from earlier surveys as well as to do a comparison on (3) the opinions, attitudes and behaviour of local elites and the rest of population. All the data files from surveys which are part of the project will be archived on the fly and made accessible in the Slovak Archive of Social Data. The project will lead to producing a synthetic publication handling the transformations of Slovak society within the last twenty years.

Postup riešenia 2008 a 2009

Správy o činnosti v rámci projektu za rok 2008 [ prezentacia_zivotne prostredie_ISSP 2009_tizik.ppt ] a 2009 [ sprava_2008.pdf ].

Postup riešenia 2010

22.1.2010 sa na Sociologickom ústave SAV uskutočnil Workshop k výsledkom výskumu ISSP Sociálne nerovnosti 2009.
26.1.2010 bola v rámci projektu pripravená aj tlačová konferencia.

Pracovné výstupy z projektu

Okrem výstupov pripravených pre tlačové konferencie a workshop sú v prílohe k dispozícii aj niektoré ďalšie inde nepublikované výstupy projektu.

Prezentácia k modulu ISSP Životné prostredie [ presentation_bahna_dzambazovic.pdf ]
Prezentácia z "ISSP Research session" v Lisabone 2.5.2010 [ sprava_2009.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava