Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Sociálna marginalita území na Slovensku

Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Spoluriešiteľ: PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Projekt VEGA  2/0078/17
Doba riešenia projektu: 1/2017- 12/2019

Anotácia: Projekt je orientovaný na analýzu sociálnej a sociálno-priestorovej marginality na Slovensku, ktorú považujeme za jadrovú v problematike marginálnych území. Zámerom je analyzovať sociálnu marginalitu na dvoch priestorových úrovniach (regionálnej a sídelnej) s cieľom jednak vymedziť sociálne marginálne regióny v rámci SR a charakterizovať zdroje ich sociálnej marginality. Vo vybraných modelových regiónoch podrobnejšie analyzovať sociálnu marginalitu na ich vnútroregionálnej/sídelnej úrovni. Dôraz bude teda položený na analýzu sociálnych potenciálov a územných spoločenstiev, ktoré v týchto územiach žijú. Identifikovať zdroje, faktory, prejavy a dopady marginality na ľudské potenciály a ich životné podmienky i na rozvojové disponibility sídiel, ich vývojové zmeny a na aplikované stratégie riešenia. Získané poznatky prezentovať v publikácii. Poskytnúť poznatky aj pre aplikačné využitie najmä pre inštitúcie zainteresované v sídelnom a regionálnom rozvoji a pre decíznu sféru.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava