Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Aktuálne trendy vo vývoji sociológie na Slovensku – paradigmatické východiská, metodologické inovácie, osobnosti vedy

Projekt VEGA č. 1/0641/14

Doba trvania: január 2014 – december 2016

Vedúca projektu: PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Filozofická fakulta UK)

Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Anotácia:
Zámerom projektu je reflexia a zhodnotenie vývoja sociológie na Slovensku od obdobia  pádu komunistického režimu v  r. 1989 do súčasnosti. Projekt nadväzuje na predchádzajúcu grantovú úlohu, mapujúcu obdobie tzv. normalizácie a jej dopadov na slovenskú sociológiu v politickom a ideologickom kontexte totalitného režimu v rokoch 1970  - 1989.  Východiskom skúmania budú spoločensko-politické súvislosti zlomového obdobia pádu
totalitného režimu a ich konzekvencie na poli vedy, osobitne sociológie. Výskum sa sústredí  na kľúčové historické etapy,  vymedzujúce vývoj spoločnosti na Slovensku, ktoré  bezprostredne alebo sprostredkovane ovplyvnili  život sociologickej komunity, profiláciu  osobností v sociologickej vede a zameranie ich činnosti. 
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava