Program: VEGA 2/0063/23
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
Riešiteľky: Mgr. Veronika Valkovičová, PhD., Mgr. Viera Poláková, Mgr. Miroslava Šudila Žilinská, PhD.

Kľúčovým cieľom projektu je prostredníctvom výskumu využívania digitálnych technológií preskúmať dynamiku vzťahov medzi mocou/kontrolou/zraniteľnosťou a starostlivosťou. Tejto téme sa bude venovať v oblasti intímnych partnerských vzťahov. Teoretické východiská projektu kombinujú feministickú etiku starostlivosti s poznatkami digitálnej antropológie a štúdiami vedy a technológií (STS). Projekt má exploratívny charakter a kombinuje kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy: omnibusový výskum, fokusové skupiny s expertmi a expertkami z oblasti informačných technológií a pomáhajúcich profesií a hĺbkové rozhovory s ľuďmi žijúcimi v intímnych partnerských vzťahoch. Vo výskume pre nás bude dôležité tak zaznamenávanie konkrétnych praktík, ako aj ich interpretovanie. Zameriame sa na to, kedy – v akých vzťahoch a situáciách – sú digitálne technológie interpretované ako prejavy starostlivosti a nástroje ochrany, a kedy sú interpretované ako zasahovanie do autonómie jednotlivca a nástroje kontroly a prejavy násilia.