Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou

Hlavný riešiteľ: Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (ÚPV SAV)
Spoluriešitelia: PhDr. Peter Dinuš, PhD. (ÚPV SAV), Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (ÚPV SAV), PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. (ÚPV SAV), Mgr. Miroslav Tížik, PhD. (SÚ SAV)

Projekt VEGA 2/0045/16
Doba riešenia: 01/2016 – 12/2019

Anotácia: Každé spoločenstvo, predovšetkým od vzniku moderného konceptu národa využíva históriu na politické ciele, politickú konsolidáciu a legitimizáciu aktuálneho spoločenského usporiadania, prípadne využíva zmeny interpretácií histórie na presadenie spoločenských zmien. Cieľom projektu bude ukázať, ako sa vybrané historické témy využívali na konkrétne politické zámery politikov po r. 1945, predovšetkým však po r. 1989 a boli a sú vybrané témy reflektované v širšej populácii. Každý režim, bez ohľadu na svoj charakter si selektívne vyberá a propaguje určité historické udalosti s cieľom potvrdiť vlastnú ideovo-politickú orientáciu. V prípade, ak to súvisí s procesom budovania demokratického občianstva, je možné predpokladať, že sú v spoločnosti väčšinou prijímané pozitívne. Je predpoklad, že negatívne reakcie sú spojené s tými politickými udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené s represiami voči osobám a skupinám obyvateľstva odlišného pôvodu (etnického, rasového a pod.), vierovyznania alebo politického zmýšľania.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava