Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgMédiami umožnená e-participácia na Slovensku (Media-hosted eParticipation in Slovakia)

Projekt: PIEF-GA-2011-301060
Podpora: Európska únia, Marie Curie Intra-European Fellowship
Doba trvania: máj 2013 – december 2015
Zodpovedný riešiteľ: Simon Smith

Anotácia: Projekt etnograficky skúma praktiky verejnej participácie prostredníctvom webových stránok slovenských novín so zameraním na všetkých aktérov, ktorí sprostredkúvajú, moderujú alebo využívajú online komunikačné prostredie (najmä blogy a diskusné fóra). Hlavný výskumný cieľ je opísať a analyzovať strategické voľby organizácií a jednotlivcov a posúdiť ich význam pre možné zmeny v režimoch kultúrnej produkcie, sociálnej a politickej participácie, verejného prejavu alebo profesiových noriem a identít. Kombinuje etnografické pozorovanie s diskurznou analýzou v akčno-výskumnom rámci. Dôležitou súčasťou výskumu budú čiastkové kolaboratívne projekty riešiace problémy alebo otázky vedenia a zamestnancov partnerskej organizácie.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava