Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku

Hlavný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Spoluriešitelia: doc. Oľga Gyárfášová, PhD. (FSEV UK), Ing. Miloslav Bahna, PhD. (Sociologický ústav SAV), prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. (FF UK), PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV), Mgr. Juraj Majo, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), Mgr. Pavol Baboš, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV), Mgr. Stanislav Černega (FSEV UK)

Projekt VEGA 2/0007/16

Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

Anotácia: Politicko-historicky i analyticky spracujeme voľby 1946, vrátane odhadu štrukturovanej distribúcie voličskej podpory modernými metódami ekologickej inferencie. Spracovanie volieb však mienime rozšíriť nie iba do minulosti, ale aj do budúcnosti: parlamentné voľby 2016 sa veľmi pravdepodobne uskutočnia až v priebehu nášho uvažovaného projektu. Oba analytické zámery sú obsahovo bohato štrukturované. Voľby 2016 budú mať v projekte aj silnú komparatívnu zložku: porovnania s parlamentnými voľbami uskutočnenými od roku 1994, ako aj s voľbami v iných krajinách. Počítame s vyústením projektu do dvoch vedeckých monografií: „Voľby 1946“ a „Slovenské voľby ‘16“. Posledne menovaná monografia by mala ísť do tlače najneskôr v prvej polovici tretieho roka projektu a termín pre odovzdanie monografie Voľby 1946 bude na konci celého trojročného projektu.

Zoznam priložených súborov:
[ volici_vo_volbach_1946.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava