Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)

Program: Centrá excelentnosti SAV

Koordinátor projektu: KVBSK SAV, Prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.

Zodpovedná riešiteľka za SÚ SAV: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Spoluriešitelia z SÚ SAV: A. Findor, J. Klocoková, M. Tížik
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2010

Abstrakt: Členovia COPARTu zo SÚ SAV pracujú v sekcii venovanej deliberácii skupinových záujmov v občianskej spoločnosti, kde realizujú výskumný projekt „Sociálne hnutia a aktívne minority“. V rámci projektu uplatňujú všeobecné teoretické a konceptuálne nástroje na analýzu sociálnych hnutí na Slovensku a identifikujú nielen vzájomné vzťahy medzi jednotlivými individuálnymi a kolektívnymi aktérmi, ale aj ich rôznorodé požiadavky, organizačnú štruktúru, vzorce mobilizácie podpory a protestný repertoár. Skúmajú, ako sa vyjednáva status jednotlivých zapojených aktérov vo vzťahu k ich kredibilite, nestrannosti, zodpovednosti a verejným záujmom. Sledujú tiež zdroje legitimity pri konaní a vymedzovaní kompetencií aktérov.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava