Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Drogová politika na Slovensku a v iných krajinách

Projekt VEGA č. 2/0137/14

Doba trvania: január 2014 – december 2016

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Anotácia:
Projekt je zameraný na skúmanie drogovej politiky vo viacerých dimenziách. Snaží sa drogovú politiku teoreticky konceptualizovať a vytvoriť tak analytický rámec pre komparovanie rozličných drogových politík. Dôležitými súčasťami projektu sú analýza vývoja užívania drog a drogovej politiky na Slovensku s dôrazom na presadzovanie práva a komparácia vývoja slovenskej drogovej politiky s politikami iných krajín.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava