Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Komparatívny výskum drogových politík v krajinách V4

imgProjekt Visegrad fund č. 21020186
Medzinárodný projekt, štyri štáty
Hlavný koordinátor: Robert Klobucký
Doba trvania: 04/2011 – 03/2012

Partnerské inštitúcie: Maďarsko - Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences, Poľsko - Institute of Psychiatry and Neurology

Anotácia: Základným cieľom výskumného projektu je sledovať podobnosti a rozdiely v prístupe jednotlivých krajín V4 (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) k inštitucionalizácii tak „drogového problému“ ako kategórie sociálnych problémov, ale aj k inštitucionalizácii národných drogových politík, ktorých úlohou má byť modifikovať „drogový problém“ do želanej podoby. Projekt sa zameriava na deskripciu vývoja drogových politík v krajinách V4 od pádu komunizmu (od r. 1990) po súčasnosť. Cieľom je posúdiť nakoľko boli počiatočné podmienky v jednotlivých krajinách podobné a ako sa ďalej vyvíjali podobnosti a rozdiely v jednotlivých drogových politikách. Analytickým cieľom takejto komparácie bude potom odhalenie faktorov, ktoré významne vplývali na smerovanie drogovej politiky. Metódou výskumu vývoja drogovej politiky v krajinách V4 bude komparatívno-historická analýzou.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava