Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgDemokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien

Doba trvania: 01.10.2013 - 30.09.2017
Program: APVV-0627-12

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tížik, PhD.

Spoluriešitelia zo SÚ SAV: Mgr. Milan Zeman, Joseph Grim Feinberg MA., Prof. James Krapfl, PhD.
Spoluriešitelia z ÚPV SAV: Norbert Kmeť, PhD., Juraj Marušiak, PhD.
Spoluriešitelia z FiF UK v Bratislave: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Táňa Grauzelová

Anotácia
V posledných 50 rokoch zažilo Slovensko niekoľko politických zmien a zároveň aj zásadnú zmenu hospodársko-politického systému. Súčasťou týchto zmien môže byť aj zmena postojov a demokratickosti verejnosti. Základom projektu bude realizácia reprezentatívneho výskumu demokratickosti obyvateľov v súčasnosti, ktorý sa bude opierať o unikátne výskumy z roku 1968 zamerané na výskum postojov k demokracii (projekt tzv. Mlynářovho tímu) a výskum náboženstva, ktoré boli realizované práve v období máj až jeseň 1968. Súčasťou riešenia projektu budú štyri paralelne realizované aktivity, využívajúce kombináciu rôznych výskumných metód: 1. replikovanie reprezentatívnych výskumov slovenskej populácie z roku 1968, ktoré budú doplnené o sadu otázok na sledovanie názorov na zlomové obdobia v dejinách Slovenska po roku 1967, 2. historická a inštitucionálna analýza podmienok, v akých sa formovali postoje obyvateľov na Slovensku v období rokov 1967-2017, 3. kompletizácia ďalších existujúcich údajov o názoroch a postojoch verejnosti v rokoch 1967 až 2017, 4. validizácia kvantitatívnej metodológie hĺbkovými rozhovormi a natropologické štúdie vybraných skupín (obecných spoločenstiev) alebo záujmových združení formujúcich kolektívne (náboženské, etnické, kultúrne) identity. Všetky použité, spracované a k analýzam získané podklady budú archivované v Slovenskom archíve sociálnych dát (SASD), ktorý ich aj s metodologickou dokumentáciou po ukončení projektu sprístupní širšej akademickej verejnosti.

Spolupracujúce inštitúcie:
Česká republika, Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Kanada: McGill University Montreal

Fin. prostriedky na celý projekt: 225 482,- EUR
Fin. prostriedky pre organizáciu SAV: 188 102,- EUR
Celková riešiteľská kapacita SAV: 18 300
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava