Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií

Program: VEGA

(Selected life cycle phases within changing family and consumer´s strategies)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Program: VEGA
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava