Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Analytický výskum obsahu a kontextov drogovej politiky na Slovensku a v Európe

Program: VEGA

Hlavný riešiteľ: Robert Klobucký
Doba trvania: 1/2009 – 12/2011
Riešitelia: Andrej Findor

Projekt VEGA č. 2/0185/09


Abstrakt: Projekt je zameraný na skúmanie drogovej politiky vo viacerých dimenziách. Snaží sa drogovú politiku teoreticky konceptualizovať a vytvoriť tak analytický rámec pre komparovanie drogových politík. Samotná komparácia drogových politík Slovenska a vybraných krajín EÚ je rozšírená o prehľad vedeckých hodnotení úspešnosti jednotlivých opatrení drogovej politiky a o prehľad účinných opatrení (good practise). Ďalšou dimenziou projektu je analýza expertného a politického diskurzu o drogovej politike a tiež postojov verejnosti k užívaniu drog a k užívateľom drog. Predpokladáme, že expertný a politický diskurz a postoje verejnosti majú významný vplyv na konečnú podobu drogovej politiky.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava