Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV-21-0394

Zodpovedný riešiteľ: Elżbieta Drążkiewicz, PhD.

Riešitelia za SÚ SAV:
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Mgr. Dominik Zelinsky, PhD.

Doktorandi:
Mgr. Terezia Šabová
Mgr. Kamil Charvat

Súčasne so šírením COVID-19 sa na rôznych miestach a v rôznych skupinách objavili zdanlivo podobné konšpiračné myšlienky. Pandémia živila staré konšpirácie a vytvárala nové teórie týkajúce sa rizík a chorôb, vedy, zdravotníctva a lekárskeho priemyslu, ako aj štátnej správy. S rozmachom konšpiračných teórií sa začala stierať hranica medzi legitímnymi obavami, otázkami a kritikou na jednej st rane a konšpiračnými teóriami na strane druhej. Konšpiračné teórie sa stali ústrednou témou nielen pre ľudí, ktorí ich podporujú, ale aj pre tých, ktorí sa obávajú ich spoločenských dôsledkov. Čoskoro sa konflikty o poznanie stali silne rozdeľujúcou silou. Analýzou toho, ako sa zainteresované strany na oboch stranách konšpiračného rozdelenia (aktéri, ktorí šíria konšpiračné teórie, a tí, ktorí proti nim bojujú) zaoberajú medicínskymi konšpiračnými teóriami a pripisujú im význam, chceme pochopiť, čo môžu tieto konflikty prezradiť o súčasných pnutiach vo svete Covid-19. Pomocou prípadových štúdií zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska a interpretačných nástrojov sociálnej antropológie, podporených údajmi získanými sociologickými a digitálnymi metódami, bude pr ojekt skúmať, aké sú osobitné charakteristiky týchto konfliktov vo vyšehradských krajinách. Ako ich ovplyvňuje rôzne národné prostredie, sociálno-politické usporiadanie a stratégie kontroly pandémie? Cieľom je tiež analyzovať, čo nám konflikty týkajúce sa vedeckých poznatkov a riadenia zdravotníctva môžu povedať o spôsoboch, akými ľudia chápu pandémiu. Čo prezrádzajú o vízii ľudí o svete po skončení pandémie, o budúcnosti ich štátov a demokracie vo všeobecnosti?