Program VEGA 2/0097/21
Doba riešenia projektu : 1/2021 – 12/2023
Riešiteľské pracovisko: Sociologický ústav SAV

Vedúci projektu: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Zámerom projektu je zmapovať vývojové špecifiká formovania priestorovej sociológie na Slovensku za obdobie od konca 50. rokov, kedy sa na Ústave stavebníctva a architektúry SAV zakladá multidisciplinárne pracovisko s orientáciou na spoločenské faktory vo výstavbe (neskôr sociológie urbanizmu), po r. 1993, kedy oddelenie priestorovej sociológie prechádza na Sociologický ústav SAV. Dôraz bude položený na prezentovaní jej širokospektrálnych aktivít a prínosov pre teóriu a metodológiu, ako i pre aplikovaný výskum a prax. Prezentovať chceme ťažiskové koncepcie a metodologické prístupy, ktoré boli rozpracované vo väzbe na sociálno-priestorové špecifiká Slovenska. Priblížiť poznatky z rozsiahlych empirických výskumov a odborných expertíz, (často išlo o pilotné projekty) výsledky ktorých sú v dejinách slovenskej sociológie málo známe a nespracované. Získanými poznatkami chceme tak prispieť k rozšíreniu poznatkov o špecifikách vývoja sociológie na Slovensku.