Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgEDUMIGROM - Etnické rozdiely vo vzdelávaní a odlišujúce sa vyhliadky mestskej mládeže v rozšírenej Európe

Program: 7RP, Socio-economic sciences and Humanities

(ETHNIC DIFFERENCES IN EDUCATION AND DIVERGING PROSPECTS FOR URBAN YOUTH IN AN ENLARGED EUROPE)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Doba trvania: 01.03.2008 - 28.02.2011
Program: 7RP, Socio-economic sciences and Humanities
Koordinátor projektu: Central European University
http://www.edumigrom.eu

Spoluriešitelia zo SAV: Peter Drál, David Kostlán
Spoluriešitelia mimo SAV: Jurina Rusnáková, Mgr. (UKF)

Partnerské inštitúcie: Česko: FSS Masarykova Univerzita, Nemecko: Peace Research Institute Frankfurt, Dánsko: University of Copenhagen, Francúzsko: Universite Victor Segalen Bordeaux 2, Veľká Británia: University of Leeds, Maďarsko: Institute of Sociology Hungarian Academy of Sciences, Rumunsko: Babes-Bolyai University, Švédsko: Stockholms Universitet

Anotácia
Výskumný projekt skúma ako etnické rozdiely vo vzdelávaní prispievajú k nerovnakým vyhliadkam mládeže etnických menšín v mestskom prostredí. Komparatívnym úsilím deviatich členských štátov EU (starých a nových) EDUMIGROM preskúma do akej miery súčasné vzdelávacie politiky, postupy a skúsenosti v zjavne odlišných režimoch sociálneho zabezpečenia ochraňujú mládež etnických menšín pred marginalizáciou a prípadným sociálnym vylúčením. Projekt kriticky preskúma úlohu vzdelávania v procese „minorizácie“; jeho cieľom je preskúmať pôsobenie školy v procese socializácie a šírenia poznatkov, a ako ovplyvňujú formovanie identity mladých ľudí. Preskúma tiež, ako školy prispievajú k zmenšovaniu, udržiavaniu či prehlbovaniu nerovností v prístupe mladých ľudí na trh práce, k ďalšiemu vzdelávaniu a tiež k rôznym sféram spoločenskej, kultúrnej a politickej participácie.

The research project aims to study how ethnic differences in education contribute to diverging prospects for minority ethnic youth in urban settings. Through a comparative endeavour involving nine (old and new) member states of the EU, EDUMIGROM will explore how far existing educational policies, practices and experiences in markedly different welfare regimes protect minority ethnic youth against marginalization and eventual social exclusion. The project will critically examine the role of education in processes of "minorization" ; it aims to investigate how schools operate in their role of socialization and knowledge distribution, and how they influence young people's identity formation. The project will also explore how schools contribute to reducing, maintaining, or deepening inequalities in young people's access to the labour market, further education and training, and also to different domains of social, cultural and political participation.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava