Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgHodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)

Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020
Program: APVV-15-0653

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Riešiteľský kolektív: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Mgr. Katarína Strapcová, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD., Mgr. Miroslav Tížik, PhD., PhDr. Bohumil Búzik, PhD., PhDr. Mária Suríková, Mgr. Milan Zeman, PhDr. Alexandra Matejková (PhD. študentka), Mgr. Marianna Mrva (PhD. študentka)

Anotácia:
Spoločenská stabilita a fungovanie demokratických režimov závisí od základného hodnotového konsenzu v spoločnosti a od jeho kompatibilty s hodnotami, ktoré sú v základoch právnych poriadkov jednotlivých štátov a členských krajín EÚ. Pre súčasné demokratické spoločnosti Európy a sveta je charakteristický pluralizmus životných štýlov, náboženských a kultúrnych hodnôt a tradícií. Zásadné spoločenské, ekonomické, politické a kultúrne zmeny, ktoré sa uskutočnili na európskom kontinente od roku 1990 viedli nielen k zmenám právnych poriadkov, ale aj k zmenám v hodnotových profiloch obyvateľstva a v nastavení verejných politík zabezpečujúcich spoločenskú solidaritu. Cieľom daného projektu je identifikácia dynamiky zmien v základných hodnotových orientáciách obyvateľov Slovenska v kontexte vzniku samostatného štátu a integrácie krajiny do európskych štruktúr a ich medzinárodná komparácia na základe využitia dát získaných zapojením sa výskumného tímu do Európskeho výskumu hodnôt (EVS).
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava