Hlavná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Spoluriešiteľky: Mgr. Jana Klocoková, PhD., Mgr. Jana Lindbloom, PhD., PhDr. Mária Suríková
Projekt VEGA č. 2/0184/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2018

Anotácia:
Cieľom projektu je preskúmať vzťah medzi organizáciami a procesmi organizovania, ktoré tvoria ich podstatu. Organizácie sú považované za relatívne stále a do značnej miery aj samozrejmé súčasti našej spoločnosti. Napriek relatívnej stabilite a zrozumiteľnosti sú to však podmienene vzniknuté a podmienene pretrvávajúce usporiadania vzťahov a konania, ktoré vyžadujú nepretržitú aktiváciu a aktualizáciu činností, pravidiel a zdrojov. Hoci sú vnímané ako vymedziteľné jednotky, nie je jednoduché určiť, čo ešte spoluvytvára skúmanú organizáciu a čo už nie, kam skúmaná organizácia zasahuje a kam už nie. Úlohou projektu je poukázať na zložitosť procesov organizácie a reorganizácie, na polia ich pôsobnosti a na opory ich fungovania. Dôraz bude kladený na identifikáciu postupov rozpoznávania organizačných okolností, spôsobov zdôvodňovania zmien, metód odhadovania dopadov a stratégií zapájania spojencov do uskutočnenia či zamedzenia zamýšľanej, prebiehajúcej alebo plánovanej reorganizácie.