Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku

Hlavný riešiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Spoluriešiteľky: PhDr. Magdalena Piscová, CSc., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. (Ústav etnológie SAV)
Projekt VEGA 2/0015/16
Doba riešenia: 01/2016 – 12/2018

Anotácia:
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku boli stabilnou súčasťou migrácie zo Slovenska od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Najneskôr od obdobia legalizácie tejto formy práce v Rakúsku (2006) pracuje v tejto pozícii niekoľko desiatok tisíc občanov Slovenska, prevažne žien. Projekt sa sústreďuje na obdobie od legalizácie po súčasnosť, ktorú charakterizuje stabilizovaný počet opatrovateliek zo Slovenska a pozvoľný pokles ich podielu medzi v Rakúsku pracujúcimi opatrovateľkami. Cieľom projektu je analyzovať úlohu a relatívnu dôležitosť jednotlivých aspektov tohoto migračného pohybu: Zameriame sa na otázky, do akej miery je táto forma migrácie produktom sociálnych a migračných politík v Rakúsku, situácie na Slovenskom trhu práce, či migrácia opatrovateliek na Slovensku vytvára nedostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a starostlivosti v rodinách na Slovensku a ako dlhodobé zamestnanie v tomto odvetví ovplyvňuje úroveň povedomia o vlastných právach a na reflexiu vlastnej rodovej identity.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava