Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Suburbanizácia na Slovensku a jej spoločenské a sociálno-priestorové dopady

Hlavný riešiteľ: PhDr. Katarína Moravanská, PhD. (SÚ SAV)
Spoluriešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc. (SÚ SAV)
Projekt VEGA  2/0094/17
Doba riešenia projektu: 1/2017- 12/2019

Anotácia: Suburbanizácia je v súčasnosti jeden z procesov, ktorý významne formuje socialno- priestorovú situáciu slovenskej spoločnosti. Tento proces prešiel na Slovensku za posledné dve desaťročia rozmanitým vývojom a naplno sa prejavili jeho ambivalentné dopady na dotknuté obce a ich spoločenstvá. Cieľom projektu je zmapovať rozsah a priestorové rozmiestnenie rezidenčnej suburbanizácie vo všetkých regiónoch Slovenska a identifikovať faktory, ktoré ho intenzifikujú. Zámerom je vypracovať typológiu suburbánnych obcí z hľadiska prejavov suburbanizačného procesu a odpovedať na otázku, kam sa tento proces posunul za posledné dve desaťročia. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych dát analyzujeme, ako sa príchodom nových obyvateľov menilo sociálne a sídelné prostredie suburbánnych obcí, ako sa menili ich rozvojové potenciály a ako tieto zmeny reflektujú vybraní aktéri tohto procesu.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava