Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Hľadanie nových socio-priestorových foriem ako impulz pre lokálny a regionálny rozvoj

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľ. Falťan, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Mária Strussová, CSc.

Projekt VEGA 2/0120/11
Doba trvania: 1 / 2011 - 12 / 2013

Kľúčové slová
Lokálny rozvoj, regionálny rozvoj, endogénne potenciály, partnerstvá, euroregióny, mikroregióny, MAS (poznámka pre prekladateľa – MAS (Miestne Akčné Skupiny),má pôvod v anglickom LAG (Local Action Groups)

Anotácia projektu
Projekt sa zameria na zatiaľ málo sledovanú problematiku aktivít, ktoré formujú nové socio-priestorové štruktúry na Slovensku a ktoré v rôznych podobách pôsobia aj mimo Slovenska. Tieto nové fenomény odrážajú určité spoločensko-politické procesy späté s rešpektovaním zásad decentralizácie a subsidiarity na jednej strane a novými vývojovými procesmi vychádzajúcimi z premien vo sfére hospodárskej a technologickej, premien vyplývajúcich z formovania sa prostredia občianskej spoločnosti ako jedného z aspektov kultúrno-civilizačných premien súčasnosti. Hlavne v prostredí rozdrobenej sídelnej štruktúry, s významným zastúpením malých vidieckych sídiel a malých miest – čo je typickým znakom Slovenska - sa tieto nové aktivity stávajú spôsobom a nádejou na riešenie vnútorných prorozvojových limitov v rovine lokálnej, mikoregionálnej a regionálnej. Nové socio-priestorové štruktúry dopĺňajú – z hľadiska funkčných potrieb – oficiálne územno-administratívne štruktúry štátu a funkcie, ktoré tieto oficiálne štruktúry majú zabezpečovať. Aké formy komplementarity a harmonizácie sa medzi týmito štruktúrami vytvárajú a reálne fungujú, sa zaraďuje medzi zatiaľ výskumne nezodpovedané otázky.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava