Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgUsporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR)

Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020
Program: APVV-15-0732

Riešitelia za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bátora, PhD. (Katedra politológie, FFUK)

Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., doc. Jana Pekarovičová, PhD., doc. PhDr. Milan Vojtech, PhD., Mgr. MSc. Pavol Baboš, PhD., Mgr. Matej Navrátil, Mgr. Ana Benje (PhD. študentka), M.A. Max Steuer (PhD. študent)

Anotácia
EÚ je spoločenstvom krajín zdieľajúcich normy, hodnoty a pravidlá, ktoré umožňujú spoluprácu naprieč spoločnosťami členských štátov. Ako taká funguje EÚ ako špecifický typ usporiadania uznania – systému noriem a očakávaní, ktoré charakterizujú vzťahy medzi členskými štátmi, formujú ich identity a odlišujú ich od vzťahov s nečlenmi. Doteraz máme však relatívne málo poznatkov o tom, čo umožňuje členským štátom získať v rámci EÚ uznanie, za akých okolností sa tak deje a akým spôsobom tvorba uznania prebieha. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať povahu usporiadania uznania v EÚ a stanoviť jeho vlastnosti a charakteristiky, a to najmä s ohľadom na rolu malých členských štátov ako Slovensko. Projekt skúma čo, ako a za akých okolností vytvára uznanie malých členských štátov ostatnými členskými štátmi. Analýza je postavená na empirickom výskume dvoch prepojených dimenzií: a) verejného a mediálneho diškurzu o správaní sa členských štátov vo vzťahu k vybraným politikám EÚ; b) formovania ‚myšlienkových komunít‘, ktoré zdieľajú porozumenie EÚ ako politického projektu, a to v rámci členských štátov ako aj ponad ich hranice. Predkladaný projekt skúma tieto dve dimenzie kombináciou metodológií kritickej diskurzívnej analýzy a vzťahovej analýzy tried. Na základe tohto sa predkladaný projekt pokúsi priniesť precíznejšie a hlbšie porozumenie usporiadania uznania v EÚ, a tým prispieť k rozvoju teoretických debát o procesoch uznania a tvorbe identity ako aj o charaktere EÚ ako politickej entity. Zároveň projekt poskytne poznatky, ktoré budú prakticky využiteľné pri formulovaní stratégií verejnej diplomacie s brandingu SR i iných malých štátov Únie.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava