Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgSlovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Program: APVV-0309-11

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.

Riešitelia za SÚ SAV:
Mgr. Robert Klobucký, PhD., Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Milan Zeman, PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., PhDr. Elena Kajabová

Riešitelia za FiF UK:
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Riešitelia za Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB:
doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Roman Hofreiter, Ing. Alena Kaščáková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK:
PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Abstrakt
Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina, Národná identita a Občianstvo to umožnia v dvoch rovinách. Po prvé: výskumy realizované v priebehu projektu nám pomôžu vykonať časové porovnania s už dávnejšie realizovanými výskumnými modulmi. Po druhé: replikácia týchto výskumov v štyridsiatich členských krajinách ISSP umožní umiestniť názorové posuny v slovenskej spoločnosti do medzinárodného kontextu.

Súčasťou projektu sú aj dve aktivity dôležité pre sociológiu na Slovensku, ale v širšom zmysle aj pre ostatné spoločenské vedy:

1) pokračovanie účasti Slovenska v projekte ISSP, ktorá umožňuje aktívne vstupovať do rozhodovania o ďalšom smerovaní programu, o témach a o konkrétnom obsahu výskumných modulov. Účasť Slovenska vo svetovom výskumnom priestore napomáha presadzovať pre Slovensko relevantné témy a pohľady. Účasť v programe ISSP tiež zabezpečuje prítomnosť našej krajiny v analýzach svetovej výskumníckej obce, ktorá by bez slovenských dátových súborov nebola možná.

2) kontinuálne budovanie a personálna stabilizácia Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), ktorý poskytuje dátové súbory pre analýzy (nielen) slovenskej odbornej verejnosti. V projekte zozbierané reprezentatívne údaje a ich archivácia budú významným obohatením tejto služby vedeckej verejnosti.

Výstupy z projektu
Bahna, M. (2014) "How can variable interrelations be used to detect reversed variable encoding", ISSP Research Session, Tampere, May 25, 2014 [ bahna_ISSP_Tampere_2014.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava