Výskumné projekty SÚ SAV - prebiehajúce


TRVANIE NÁZOV PROJEKTU KOORDINÁTOR SPOLURIEŠITELIA
2007-2009 Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti- rozšírenie perspektív Zuzana Kusá Katarína Strapcová
David Kostlán
2006-2008 Podmienenosť regionálneho voličského správania na Slovensku Vladimír Krivý
2006-2008 Agenda, stratégia a identita sociálnych hnutí na Slovensku: kontinuita a zmena Monika Čambáliková Jana Klocoková,
Andrej Findor,
Mária Suríková
2005-2007 EQUAL: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti Marcel Schwarz (ERPA), Magdaléna Piscová (SÚ SAV) Monika Čambáliková Miloslav Bahna
Milan Zeman
2005-2007 Súčasná rodina v kontexte spoločenskej a individuálnej transformácie Magdaléna Piscová Miloslav Bahna
Milan Zeman
2005-2007 Mesto v kontextoch sociálnej a sociálno-priestorovej transformácie slovenskej spoločnosti Peter Gajdoš Katarína Moravanská
2005-2007 Meniace sa alebo miznúce triedy? Triedna štruktúra a sociálna stratifikácia na Slovensku na prelome tisícročia Bohumil Búzik Katarína Strapcová
Jana Lindbloom
Milan Zeman
2005-2007 Drogy a protidrogová politika v slovenskej spoločnosti. Medzinárodný kontext a perspektívy Robert Klobucký Mgr. Roman Džambazovič, FF UK
Radoslav Fedačko, FF UK
Výskumné projekty SÚ SAV - ukončenéTRVANIE NÁZOV PROJEKTU KOORDINÁTOR SPOLURIEŠITELIA
2004-2006 Komparatívne štúdie malého a stredného podnikania
(Leonardo da Vinci Programme)
Ľubomír Falťan
národný koordinátor za SR
(Hlavný koordinátor: Budapest Business School)
Zdenek Šťastný
Štefan Zajac, Prognostický ústav SAV
Jozef Tvrdoň, Ekonomická Univerzita
2004-2006 Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred a po roku 1948 Ľudovít Turčan Robert Klobucký
Eva Laiferová, Katedra sociológie FF UK, Bratislava
2003-2005 Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov Hlavný koordinátor štátnej úlohy: Ľubomír Falťan Ľ. Malíková, J. Tvrdoň, M. Čambáliková, R. Spáčilová, V. Ira, P. Gajdoš, V. Krivý a ďalší
2003-2005 Zmeny spoločenských hodnôt a očakávaní vo vzťahu ku zdravotnej neškodnosti potravín a postaveniu poľnohospodárstva a vidieka Hlavný koordinátor štátnej úlohy "Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach v kontexte integrácie Slovenska do EÚ" Ing. Štefan Buday, VÚEPP Bratislava Riešiteľka čiastkovej úlohy: Zuzana Kusá, Sociologický ústav SAV
2003-2005 Koncepcie národa, národností a etnických skupín v dejinách slovenského sociologického myslenia Hlavný koordinátor štátnej úlohy "Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti" Doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV Košice Koordinátor čiastkovej úlohy: PhDr. Ľudovít Turčan, CSc., Sociologický ústav SAV
2003-2005 Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí Ľubomír Falťan Zdenek Šťastný
Mária Strussová
Mária Malíková
Aro Chikashige
2003-2005 Občania Slovenskej republiky v kontexte európskej integrácie Monika Čambáliková Ladislav Macháček
Jana Klocoková
2002-2004 Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska Bohumil Búzik Ján Bunčák
Katarína Strapcová
Imrich Vašečka
Jana Lindbloom
2002-2004 Transformačné dopady na rozvojové disponsibility sídiel a ich spoločenstiev na Slovensku Peter Gajdoš Katarína Moravanská
Ján Pašiak
2002-2004 Sociálne a kultúrne faktory politických orientácií a volebného správania na Slovensku Vladimír Krivý Viera Feglová
Juraj Podoba
(Etnologický ústav SAV)
2002-2004 Systémové a kultúrne limity transformácie rodiny a genderových rolí Magdaléna Piscová Martina Bausová
2002-2004 Slovenský archív sociálnych dát Katarína Strapcová Adriana Cenká
Silvia Stodolová
2001-2004 Hodnotové systémy občanov a socio-ekonomické podmienky - výzvy demokratizácie pre rozširovanie Europskej Únie Project coordinator: Prof. Detlef Pollack Ľuba Žaloudková
Vladimír Krivý
2001-2004 Orientations of Young Men and Young Women to Citizenship and European Identity Project coordinator Prof. Lynne Jamiesson, Edinburgh University Project manager for
Slovak and Czech Republics
Prof. Ladislav Macháček
2001-2003 Konštruovanie sociálnych rozdielov a identít. Práca na hraniciach Zuzana Kusá Andrej Findor
2001-2003 Storočie slovenskej sociológie Ľudovít Turčan Robert Klobucký
Eva Laiferová, FF UK
2000-2003 Sociálno-priestorová identifikácia lokálneho spoločenstva ako socio-kultúrny fenomén Ľubomír Falťan Zdenek Šťastný
Mária Strussová
Mária Malíková
2000-2002 Renesancia občianskej spoločnosti, občana a občianstva v SR Ladislav Macháček Monika Čambáliková
1999-2001 Desať rokov spoločenskej transformácie na Slovensku a v Čechách Bohumil Búzik Ján Bunčák
Imrich Vašečka
Katarína Strapcová
1999-2001 Zmeny v charaktere reprodukcie populácie na Slovensku Magdaléna Piscová Silvia Stodolová
Martina Bausová
1999-2001 Vývojové sociálno-ekologické nerovnováhy v priestorovej organizácii Slovenskej republiky Peter Gajdoš Ján Pašiak
Dagmar Polkablová
Silvia Stodolová
Silvia Danišová
1998-2000 Sociologické dedičstvo Alexandra Hirnera Ľudovít Turčan Juraj Schenk, Eva Laiferová (Komenského Univerzita, Bratislava)
Robert Klobucký
1998-2000 Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: Pokus o reflexívnu sociológiu Zuzana Kusá Andrej Findor
1997-1999 Lokálna demokracia a nové územnosprávne členenie SR (Prípadové štúdie novo ustanovených okresných miest) Ľubomír Falťan Zdenek Šťastný
Mária Strussová
Mária Malíková
1997-1999 Sociálna stratifikácia Slovenska v procese spoločenskej modernizácie Valentína Harmadyová Ján Bunčák
1997-1999 Stredoeurópsky variant tranzície a Slovensko Soňa Szomolányiová Vladimír Krivý
1997-1999 Príprava občanov SR na európske občianstvo Ladislav Macháček Monika Čambáliková
Róbert Roško


Copyright © 2000-2005, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


HOME
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia