ZOZNAM PRACOVNÍKOV
SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV
VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI CSc.: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.


SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI CSc.: PhDr. Monika Čambáliková, CSc. PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
PhDr. Vladimír Krivý, CSc. PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. Ing. Zdenek Šťastný, CSc.
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.


OSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI: Mgr. Mária Strussová, CSc.


ODBORNÍ PRACOVNÍCI VŠ: PhDr. Bohumil Búzik Mgr. Adriana Cenká
Mgr. Milan Zeman PhDr. Mária Suríková
Mgr. Robert Klobucký, PhD. PhDr. Katarína Moravanská
M.A. Andrej Findor Mgr. Katarína Strapcová
Mgr. David Kostlán Mgr. Ing. Miloslav Bahna
Mgr. Jana Klocoková Mgr. Jana Lindbloom


TECHNICKÍ PRACOVNÍCI: Silvia Danišová Emília Pribelová
Jarmila ŠtrbaváCopyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


HOME
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia