ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAVRIADITEĽKA:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
ZÁSTUPCA RIADITEĽKY: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
VEDECKÝ TAJOMNÍK: Mgr. Ing. Miloslav Bahna
PREDSEDA VEDECKEJ RADY: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.


ČLENOVIA VEDECKEJ RADY: Prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
Filozofický ústav SAV
PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD. Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Filozofická fakulta UK


ČLENOVIA ÚSTAVNEJ RADY: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna
Mgr. Mária Strussová, CSc. PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc. Mgr. Katarína Strapcová


SEKRETARIÁT
A TECHNICKÝ
ÚSEK SÚ SAV:
Emília Pribelová
e-mail: emilia.pribelova@savba.sk
Silvia Danišová
e-mail: silvia.danisova@savba.sk
Jarmila Štrbavá
email: sociolog@savba.sk
KNIŽNICA: Mgr. Adriana Cenká
e-mail: socukniz@savba.skCopyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia