||| PODUJATIA A AKCIE |||


13. september 2007 Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV v Bratislave Vás pozývajú na pracovný seminár

KULTÚRA V REGIÓNOCH SLOVENSKA


Seminár sa uskutoční 13. septembra 2007 (štvrtok) o 13.30 hod. v Sociologickom ústave SAV, Klemensova 19, Bratislava, miestnosť č. 94 (4. posch.).

Program:

Adela Kvasničková - Kultúra v regiónoch Slovenska ako kolektívna pamäť
Mária Suríková - Regionálna kultúra v individualistickom kontexte
Peter Gajdoš - Sociokultúrne disponibility rozvoja znevýhodnených území
Jozef Brezák - Štatistické zdroje údajov o kultúre v regiónoch SR27. jún 2007 Pri príležitosti 130. výročia narodenia Antona Štefánka organizuje Sociologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou sociológie FiF UK vedecký seminár

Anton Štefánek - vedec, politik, novinárSeminár sa uskutoční 27. 6. 2007 (streda) o 9.00 v zasadačke v podkroví na 5. poschodí (výťahom na 4. poschodie a jedno poschodie pešo po schodoch) v budove spoločenskovedných ústavov SAV v Bratislave, Klemensova 19

Program:

M. Junek (Národní muzeum, Praha) - Osobnosť a dielo Antona Štefánka
R. Klobucký (Sociologický ústav SAV) - Štefánkova sociológia
E. Laiferová (Katedra sociológie FiF UK) - Štefánkova sociografia vo výskume Slovenska
S. Capíková (Katedra sociológie FiF UK) - Sociálna diferenciácia u A. Štefánka
Ľ. Turčan (Sociologický ústav SAV) - Integrálny nacionalizmus
V. Bakoš (Filozofický ústav SAV) - Anton Štefánek ako filozof
M. Pekník (Ústav politických vied SAV) - Pôsobenie Antona Štefánka v politike
Ľ. Kázmerová (Historický ústav SAV) - Anton Štefánek ako organizátor slovenského školstva
M. Strussová (Sociologický ústav SAV) - Štefánek a charakter verejnej správy na Slovensku
D. Serafínová (Katedra žurnalistiky FiF UK) - Žurnalistika Antona Štefánka
J. Pašiak (emeritný sociológ) - Spomienky na "Sociologický seminár" Antona Štefánka


11. apríl 2007 - seminár Sociologického ústavu SAV s názvom:

Minigaléria slovenských sociológov v priestoroch Sociologického ústavu SAV

uvedú
Ľudovít Turčan a Robert KlobuckýSeminár sa koná od 13.30 v miestnosti č. 105 (4. poschodie) na Klemensovej 19, Bratislava.USKUTOČNENÉ AKCIE:
prednášky, semináre, konferencie
20. január 2007 - Občianske združenie Európska Rómska pracovná agentúra spolu so svojimi partnermi Sociologickým ústavom SAV a spoločnosťou TIMUR&partners, s.r.o., Vás pozýva na odbornú konferenciu k výsledkom výskumu v rámci projektu IS EQUAL:


SLOVENSKO NA CESTE K RODOVEJ ROVNOSTIPROGRAM KONFERENCIE: (a prezentácie rečníkov)

09.45 - 10.00    Prezentácia účastníkov

10.00 - 10.05    Otvorenie - stručná charakteristika projektu (Mgr. Andrea Žiaková-ERPA)

10.05 - 10.15    Príhovor JUDr. Viery Hanulákovej, riaditeľky odboru rodinnej a rodovej politiky MPSVaR o stave rodovej rovnosti na Slovensku

10.15 - 10.30    Rovnosť a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve (PhDr. Monika Čambáliková, CSc. - SAV)

10.30 - 10.45    Postavenie žien na trhu práce a ich ohrozenia - výsledky kvalitatívneho výskumu (Mgr. Zuzana Kumanová, PhD. - ERPA)

10.45 - 11.00    Skúsenosti a názory expertov z realizácie súčasnej politiky zamestnanosti (PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. - SAV)    Download PowerPoint prezentáciu

11.00 - 11.25    Prestávka s občerstvením

11.25 - 11.45    Výsledky kvantitatívneho výskumu (Ing. Mgr. Miloslav Bahna - SAV)    Download PowerPoint prezentáciu

11.45 - 12.00    Návrh opatrení smerujúcich k rodovej rovnosti s dôrazom na trh práce (PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. - SAV)     Download PowerPoint prezentáciu

12.00 - 13.00    Odborná diskusia

Konferencia sa bude konať dňa 20. februára 2007 od 10.00 h v kongresovej sále B hotela Tatra v Bratislave, nám. 1. mája č. 5

Každý účastník konferencie obdrží odbornú publikáciu z predmetného výskumu.


Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.7. december 2006 - Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra sociológie FiF UK v Bratislave pozývajú na pracovný seminár:


METAMORFÓZY SOCIOLÓGIE KULTÚRY

Program:

Úvodné slovo - PhDr. Adela Kvasničková, CSc.
Monitoring implementácie nástrojov kultúrnej politiky - doc. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
Individualizmus a význam tela- PhDr. Mária Suríková

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2006 (štvrtok) o 15.30 hod. v miestnosti č. 417 Katedry sociológie FiF UK, Bratislava, Šafárikovo nám. 6.
Foto www.pohodafestival.sk, Topvar Pohoda 20008. december 2006 - Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra sociológie FiF UK v Bratislave pozývajú na prednášku:


SEKULARIZAČNÁ TÉZA A JEJ SÚČASNÁ KRITIKA

Prednášať bude PhDr. David Václavík, PhD. - Ústav religionistiky FF MU v Brne

Prednáška sa uskutoční 8. decembra 2006 (piatok) o 10.00 hod. v miestnosti č. 515 Katedry sociológie FiF UK, Bratislava, Šafárikovo nám. 6.
Obec Martinček, foto www.martincek.sk

1. december 2006 - Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti a Klub mladých sociológov srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:


SPOLOČNOSŤ AKO SYSTÉM ZÁVISLOSTÍ

Program:

Dilbar Alieva , Úvodné slovo

Magda Vášáryová , Závislosť v nezávislosti, nezávislosť v závislosti

Roman Džambazovič, Rôzné podoby závislosti vo svete žien

Miroslav Tížik , S charizmou a bez charizmy: osobné závislosti vo sfére náboženstva

Okrem toho odznejú diskusné príspevky Mareka Mockera, Martina Hrica, Jána Blažovského a í.

Seminár bude konať 1.decembra 2006 /piatok/ v čase medzi 13.00 a 17.hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej, 19, IV.posch., č.dv.94 .

Na vašu účasť sa tešia

Doc.PhDr.Dilbar Alieva,CSc.
Mgr. Martin HricWall sculpture David Gerstein, title "Human Circle (Hora)"22. november 2006 - Sociologický ústav SAV a Sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pozýva na akciu s názvom

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Program:

9.30 Otvorenie výstavy Z aktuálnych výskumov

14.30 Prednáška o verejnej sociológii (Zuzana Kusá)

16.00 Prezentácia Slovenského archívu sociálnych dát (Miloslav Bahna - Milan Zeman)


Všetky akcie sa konajú v Bratislave na Klemensovej ul. 19 - výstava v priestoroch Ústrednej knižnice a prednášky na piatom poschodí.
© http://www.auctioninc.com/images/site/open-door.jpg12. júl 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

BERKELEY SOCIOLOGY AND GENDER WAGE INEQUALITY AT THE JOB LEVEL

Prednášať bude Andrew Penner, Department of Sociology, University of California, Berkeley.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie) na Klemensovej 19, Bratislava.

23. jún 2006 - Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Metodologická sekcia

si považuje za česť, že môže pri príležitosti životného jubilea a ako poctu

Dilbar Alijevovej

usporiadať dňa 23. júna 2006 od 13. 30 slávnostný vedecký seminár s názvom

Tvár ako sociálny nástroj

a srdečne pozvať žiakov, spolupracovníkov a priateľov jubilantky, aby svojou prítomnosťou a príspevkami do pripravovaného zborníku prispeli k jeho radostnej, vedeckej a slávnostnej povahe.

Hlavnú prednášku prednesie: DILBAR ALIJEVOVÁ.
Ďalšie príspevky budú mať: MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ, ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ, PETER GURÁŇ.

Podujatie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Filozofického ústavu SAV na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave, 4. posch.
Ďalšie informácie a prihlášky na telefónnom čísle 02-52964 355 klapka 104 alebo na e-maile zuza.kusa@savba.sk
24. máj 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Máme na Slovensku zbytočne veľa obcí?

Prednášať bude Ria Strussová.

Prednáška sa koná od 13.30 v miestnosti č. 94 (4. poschodie, zasadačka Filozof. ústavu SAV) na Klemensovej 19, Bratislava.21. apríl 2006 - pozvánka na prednášku, ktorý organizuje Vzdelávacia nadácia Jána Husa v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, a ktorá nesie názov:

Development of Community Coalitions and Alliance Building to Protect Women and Children

Prednášať budú americký lektori Regina McDevitt a Farrell Cooper.

Prednáška sa koná od 10.00 v miestnosti č. 96 (4. poschodie) na Klemensovej 19, Bratislava.22. marec 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Výsledky regionálnych volieb 2005

Prednášať bude Vladimír Krivý.

Prednáška sa koná od 13.30 v miestnosti č. 105 (4. poschodie) na Klemensovej 19, Bratislava.

17. - 18. marec 2006 - pozvánka na Výročnú vedeckú konferenciu, ktorú organizuje Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, a ktorá nesie názov:

SLOVENSKO V NOVÝCH KONTEXTOCH - VÝZVY PRE SOCIOLOGICKÚ VEDU

Výročná vedecká konferencia sa bude konať v priestoroch Fakultnej nemocnice Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

Zameranie a cieľ konferencie

Doposiaľ posledná výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa konala vo februári 2004 na tému: Vývoj slovenskej spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia - trendy, problémy, perspektívy. Vtedy sme sa venovali bilancii spoločenského vývoja v danom období a odzneli i príspevky o situácii v našej spoločnosti pred vstupom do NATO a EU.

Pri výbere témy tohtoročnej konferencie sme vychádzali z toho, že v podmienkach nášho nie veľmi početného spoločenstva sociológov je možno vhodné opäť uvažovať o téme konferencie, ktorá by mala širší záber a poskytla priestor pre sebareflexiu slovenskej sociológie i pre analýzy a diskusie o závažných sociálnych problémoch Slovenska a ďalších otázkach, ktorým sa dnes venujú slovenskí sociológovia. Možno by už nemusela natoľko vystupovať do popredia problematika spoločenskej zmeny - transformácie, tranzície či modernizácie, i keď na druhej strane by ju zaiste nebolo vhodné umelo dávať do úzadia. Naopak, väčší dôraz by sa mohol venovať úrovni sociologických aktivít u nás (v teórii, metodológii i v jednotlivých odvetvových sociológiách) v konfrontácii s vývojom našej vedy vo svete. Situácia, v ktorej sa v súčasnosti nachádza naša spoločnosť, ponúka sociológom mnoho rozmanitých podnetov pre fundovanú sociologickú analýzu. V rámci danej témy "Slovensko v nových kontextoch - výzvy pre sociologickú vedu" by mohli odznieť príspevky napríklad v rámci týchto tematických blokoch:

1. Teórie, smery, perspektívy a paradigmy v súčasnej svetovej sociológii a v slovenskej sociológii
2. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum vo svete a u nás
3. Slovenská spoločnosť - makrosociologické perspektívy
4. Život ľudí na Slovensku a mikrosociologické hľadiská
5. Súčasné sociálne problémy na Slovensku

Časový rozvrh

Piatok 17. marca 2006
11:30 - 12:30 Prezentácia účastníkov
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 17:00 Rokovanie konferencie
17:00 Valné zhromaždenie
Spoločenský program, recepcia

Sobota 18. marca 2006
9:00 - 12:00 Rokovanie konferencie
12:00 Obed

DOWNLOAD PROGRAM (dokument Word)

Organizácia konferencie

Výročná konferencia sa uskutoční v priestoroch Fakultnej nemocnice Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

Konferenčné poplatky

Vložné: 400 Sk (250 Sk zborník a 150 Sk RAUT)

Pokyny pre účastníkov

Prihlášku Vás prosíme poslať najneskôr do 21. februára 2006 na e-mailovú adresu: jmagdolenova@ukf.sk
8. marec 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Problémy s volebnými prieskumami:
Výskumy a demokracia, limity volebných predpovedí,výskumy a médiá

Prednášať bude Jidřich Krejčí, Sociologický ústav AVČR Praha.

Seminár sa koná od 13.30 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19, Bratislava.

1. marec 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Historické reprezentácie

Prednášať bude Andrej Findor.

Seminár sa koná od 13.30 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19, Bratislava.

22. február 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Štrukturálne vysvetľovanie príčin chudoby v Európe


Prednášať bude Katarína Strapcová.

Seminár sa koná od 13.30 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19, Bratislava.

8. február 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Sociológia národa v hlasistickom hnutí


Prednášať bude Robert Klobucký.

Seminár sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19, Bratislava.

25. január 2006 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Francie a přistěhovalci: krize republikánského modelu integrace?


Prednášať bude David Kostlán.

Seminár sa koná od 13.00 v miestnosti č. 94 (4. poschodie), v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej 19, Bratislava.

A nevšímajte si prosím neporiadok na chodbách, práve prebieha maľovanie! (žiaľ :)
14. december 2005 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Triedy v sociálnej zmene


Prednášať bude Bohumil Búzik.

Seminár sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
8. - 9. december 2005 - pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať v Trnave, a ktorú organizujú Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV - Sekcia sociológie zdravia, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia nesie názov:

SOCIÁLNE DIMENZIE ZDRAVIA A ZDRAVOTNÍCTVA

Tematické okruhy:

Sociálna determinácia zdravia
Systémy poskytovania zdravotníckej starostlivosti
Zdravotné dôsledky zmien demografického správania obyvateľstva
Občania so zdravotným postihnutím v spoločnosti
Starostlivosť o zdravie - história a súčasnosť

Časový rozvrh:

Štvrtok 8. decembra 2005

11.30 - 12.00 Prezentácia účastníkov
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 18.00 Rokovanie konferencie

Piatok 9. decembra 2005

9.00 - 13.00 Rokovanie konferencie
13.00 Obed

Organizácia konferencie
Konferencia sa uskutoční v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23.

Vedecký výbor konferencie:

PhDr. Sylva Bartlová, CSc.
PhDr. Darina Heřmanová
PhDr. Kateřina Ivanová, CSc.
Doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH
Mgr. Margita Minichová
PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD.
MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Organizačný výbor

Andrea Skypalová
MUDr. Michaela Kostičová
Elena Biščová

Konferenčné poplatky:

Vložné: 600 Sk. (Zborník, RAUT)
Ubytovanie: 2/3 posteľové izby, 300,-/400,- Sk
Obed: 80,- Sk

Pokyny pre účastníkov:

Dĺžka príspevku max 20 min., na uverejnenie max. 15 strán. Príspevky je potrebné priniesť so sebou na diskete alebo poslať e-mailom do termínu konania konferencie na adresy: sociol@truni.sk.

DOWNLOAD: Prihláška na konferenciu spolu s informáciami (dokument Word)


Prihlášku prosíme poslať do 28.11.2005 na uvedenú emailovú adresu alebo poštou na adresu:

Andrea Skypalová
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA


Pozvánku s programom konferencie (s uvedením všetkých referátov) Vám následne pošleme.
7. december 2005 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorý nesie názov:

Prenikanie environmentalizmu do poľnohospodárskej praxe


Prednášať budú Jana Klocoková a Jana Lindbloom.

Seminár sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
28. november 2005 - pozvánka na seminár, ktorý organizuje Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV (KVSBK SAV), a ktorý nesie názov:

ANTIGLOBALIZAČNÉ HNUTIA
alebo rozprávanie o......

glokalizme, alter-globalizácii, neobčianskej spoločnosti „uncivil society“, o webčanoch, o globálnej občianskej spoločnosti - GOS, o brandingovom bombardovaní, konzumerizme, protestoch nahotou, o dočasných autonómnych zónach, o hnutí spätného dobývania ulíc RTS (Reclaime the Streets), o hnutí rozvracania reklamy – o Adbusters , subvertising a kultúrnej sabotáži, o alternatívnych summitoch a SSF- svetových sociálnych fórach, o street parties, o „robotárnach“ a značke „sweatshop free“, o hnutí ACT UP, o escapizme, o Fronte za oslobodenie billboardov, o Yesmenoch a tak...

Prednášať bude Dr. Dušan Ondrušek, PDCS Bratislava.

Seminár sa začne o 13.00, a to v zasadačke Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Dúbravská cesta 10, Bratislava.23. november 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorá nesie názov:

Informačná a komunikačná výbava v regiónoch Slovenska


Prednášať bude Mgr. Milan Zeman.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.22. november 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizujú Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Katedra sociológie FF UK, a ktorá nesie názov:

PAMĚŤ JAKO SOCIOLOGICKÝ PROBLÉM

Prednášať bude Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc..

Prednáška sa bude konať 22. novembra 2005 o 14:00 v zasadačke rektora UK, v novej budove UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č.6, 1. poschodie (vchod z Múzejnej ulice č.1, prístavba UK).
21. november 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizujú Sekcia sociológie politiky Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Katedra sociológie FF TU, Klub mladých sociológov Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, a ktorá nesie názov:

PROBLÉM ČASU V SOCIOLOGICKEJ TEÓRII

Prednášať bude Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc..

Prednáška sa bude konať 21. novembra 2005 o 12:00 v miestnosti 3S4 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.14. - 16. november 2005 - pozvánka na konferenciu, ktorú organizujú Sociologický ústav SAV, Národný komitét UNESCO - MOST Slovensko a nadácia Friedrich Ebert Stiftung, a ktorá nesie názov:

CHUDOBA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI
A VZŤAH SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI K CHUDOBE


Myšlienka zorganizovať konferenciu vznikla v júni 2004 počas pripomienkovania Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004-2006. Prípravný výbor Slovenskej siete proti chudobe a Sociologický ústav SAV ňou reagovali na nedostatočnú debatu o chudobe na Slovensku, jej zúžené a administratívne chápania, potlačený ľudsko-právny prístup a naopak silnejúci sklon pripisovať hlavnú zodpovednosť za chudobu tým, ktorí sú chudobou postihnutí.

Konferenciu organizačne a finančne pripravuje NK MOST UNESCO v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s podporou FRIEDRICH EBERT STIFTUNG. Bude konať v dňoch 14. až 16. novembra 2005 v Bratislave v účelovom zariadení MZ SR SÚZA na Drotárskej ceste. Na konferencii sa neplatí konferenčný poplatok. Organizátori hradia cestovné náklady a ubytovanie v zariadení SÚZA odborníkom s vyžiadaným príspevkom a prihláseným diskutérom, pracovníkom mimovládnych organizácií a účastníkom postihnutých chudobou. Strava bude zabezpečená.

Konferenciu budú tvoriť štyri plenárne zasadnutia a ad hoc. Okrúhle stoly. Hlavní prednášajúci sú pozývaní osobitne tak, aby priestor dostali najrôznejšie pohľady na chudobu. Plenárne zasadnutia budú mať dostatočný priestor pre diskusiu. Prihláška na diskusné vystúpenie je súčasťou konferenčnej prihlášky. Dlhšie diskusné príspevky dodané v písomnej forme môžu organizátori v predstihu distribuovať účastníkom konferencie. Na prednesené referáty bude možné reagovať aj priamo vstupmi kratšieho rozsahu. Uvažujeme, že výstupom z konferencie bude zborník.

Súčasťou tretieho plenárneho zasadnutia bude projekcia dokumentárnych filmov o živote ľudí postihnutých chudobou a následná debata s ich tvorcami a účinkujúcimi.

Za prihlásených budeme považovať tých, ktorí prihlášku na konferenciu doručia organizátorom najneskôr do 19. septembra 2005.

Organizačný výbor konferencie:

Zuzana Kusá a Monika Čambáliková - Sociologický ústav SAV,
Erika Kvapilová,
Tatiana Kluvánková-Oravská -Prognostický ústav SAV,
Roman Džambazovič - Katedra sociológie FF UK

Predbežný program plenárnych zasadnutí

Plénum 1 (14. november 2005: 14.00 - 18.30)

Chudoba v sociálno-filozofickej, obecno-správnej, politickej, náboženskej a historickej perspektíve
Vzťahy chudoby, spoločenského dobra, sociálnej spravodlivosti v sociálno-filozofických teóriách a politických ideológiách; historické zmeny diskurzu o chudobe a jej príčinách a v statuse chudobných


Plénum 2 (15. november 2005: 9.00 - 12.30)

Skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vyčlenením
Poznávanie a meranie životných podmienok, formy pomoci a reprezentovania jednotlivcov a skupín ohrozených chudobou; teritoriálne, vekové , etnické a rodové rozmery chudoby; zdravie a chudoba, ne/bývanie a chudoba


Plénum 3 (15. november: 14. 30 - 18. 30 - 20. 30)

Ako vidíme chudobu: verejná mienka a dokumentárne filmy
Predstavy slovenskej verejnosti o príčinách chudoby, názory na nerovnosť a sociálnu spravodlivosť; mediálny diskurz o chudobe a chudobou ohrozených skupinách; vládne dokumenty k otázkam chudoby
- Projekcia slovenských dokumentárnych filmov o ľuďoch postihnutých chudobou - Večerná diskusia s tvorcami filmov a účinkujúcimi


Plénum 4 (16. november 2005: 9.00 - 12.30)

Prístupy k zmenšovania chudoby na Slovensku a v EÚ
Koncepcia sociálne súdržnej spoločnosti ako základ EÚ politiky boja s chudobou; sociálneho začleňovania a praktické implikácie; možnosti a obmedzenia ekonomického rastu a aktívnej politiky trhu práce, regionálne aspekty chudoby v SR, prerozdeľovanie a možnosti regionálnej solidarity, sociálno-ekologická odolnosť a vyhliadky vidieka, mobilizácia a participácia chudobných.

Viac informácií a prihlášku nájdete v tomto dokumente! DOWNLOAD


25. jún 2005 - pozvánka na workshop, ktorý organizuje Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, a ktorý nesie názov:

NÁRODNÉ SOCIOLOGICKÉ SPOLOČNOSTI A REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA


Workshop sa uskutoční dňa 25. júna 2005 o 9.30 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23. Toto podujatie nadväzuje na besedu o poslaní a postavení vedeckých spoločností a o spolupráci sociológov Česka a Slovenska, konanej 21. septembra 2004 v Bratislave, z ktorej záznam bol spracovaný a uverejnený v Spravodajcovi SSS, č. 3-4/2004. Akcia sa uskutočňuje s finančnou podporou Medzinárodnej sociologickej asociácie.

Zahraniční hostia:
Prof. Aleksandra Jasińska-Kania, členka výboru Poľskej sociologickej spoločnosti
PhDr. Jiří Šubrt, CSc., predseda Masarykovej českej sociologickej spoločnosti
Univ.doz. Dr. Josef Hochgerner, predseda Rakúskej sociologickej spoločnosti


Za Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV si pripravil príspevok: h. doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., podpredseda SSS pri SAV.8. jún 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorá nesie názov:

Kultúrne základy individualistickej spoločenskej organizácie


Prednášať bude PhDr. Mária Suríková.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
1. jún 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorá nesie názov:

Príroda v demokracii?
Aspoň v sociológii.


Prednášať bude Mgr. Jana Klocoková.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
27. apríl 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorá nesie názov:

Slovenský archív sociálnych dát


Prednášať bude Ing. Miloslav Bahna.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
20. apríl 2005 - pozvánka na prednášku, ktorú organizuje Sociologický ústav SAV, a ktorá nesie názov:

Metodologické dilemy skúmania histórie slovenskej sociológie


Prednášať bude Mgr. Robert Klobucký.

Prednáška sa koná od 13.00 v miestnosti č. 105 (4. poschodie), Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19.
Copyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia