Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Malé mestá na Slovensku a ich pozícia v meniacej sa sociálno-priestorovej situácii spoločnosti

Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Moravanská, PhD., Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Projekt VEGA č. 2/0127/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016

Výskumným zámerom projektu je identifikovať zmeny v malých mestách v kontexte meniacej sa sociálno-priestorovej situácii slovenskej spoločnosti. Analyzovať podstatné disponibility malých miest s dôrazom na ich ľudské potenciály a životné podmienky pre dosahovanie primeranej kvality života. Malé mestá vymedzujeme hranicou do 20 tis. obyvateľov. Orientujeme sa na zachytenie objektívnych životných podmienok v malých mestách, ako aj ich subjektívne hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Prostredníctvom typologickej analýzy chceme vymedziť relevantné typy malých miest a na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov identifikovať rozvojové potenciály jednotlivých typov, ako aj ich vývojové zmeny. Identifikovať zdroje ich rozvoja, silné a slabé stránky života, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich ľudských potenciálov a životných podmienok, a vplývajú na diferenciáciu ich rozvojových možností.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava