Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Suburbanizácia - jej sociálno-priestorové a socio-kultúrne kontexty a prejavy na Slovensku

Program: VEGA

Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc.
Zástupca hlavného riešiteľa: PhDr. Katarína MORAVANSKÁ
Doba riešenia: 1 / 2008 – 12 / 2010
Program: VEGA č. 2/0116/08

Cieľom projektu je indikovať špecifický charakter a najvýznamnejšie dopady suburbanizačného procesu na Slovensku s dôrazom na jeho sociálno-priestorové a socio-kultúrne aspekty. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov identifikovať k akým zmenám v sídelnom a sociálnom prostredí suburbánnych sídiel došlo Aké dopady má suburbanizácia na ľudské potenciály sídiel, ich spoločenstva, na sociálnu klímu, životný štýl, či na identitu obyvateľov. Aké sú dopady tohto procesu na rozvojové disponibility sídiel a aké nástroje majú obce k dispozícii pre jeho ovplyvňovanie. Zámerom je vypracovať typológiu suburbánnych sídiel z hľadiska prejavov suburbanizačného procesu, ako z hľadiska stratégie reagencie ich spoločenstiev na dopady tohto procesu. Získanými poznatkami prispieť k aktualizácii sociologických poznatkov o vývoji sociálno-priestorovej situácie slovenskej spoločnosti a vypracovať odporúčania na vytváranie podmienok pre zvládnutie intenzifikácie suburbanizácie ako sociálno-kultúrneho procesu.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava