Program: VEGA2/0068/23
Doba trvania: 01.01.2023 Koniec: 31.12.2026
Spoluriešiteľské pracovisko: Sociologický ústav SAV, v. v. i., Zodpovedný riešiteľ Miroslav Tížik
Koordinátor projektu: Ústav politických vied SAV, v.v.i., vedúci projektu: Norbert Kmeť
Riešiteľský tím: Soluriešitelia zo SAV Dirk Dalberg, Norbert Kmeť, Juraj Marušiak, Matej Navrátil
Spoluriešitelia mimo SAV: Brhlíková Radoslava, Mészárosová – Lampl Zuzana, Öllös László

Abstrakt: Politické aktivity sú limitované existujúcimi spormi a sú súčasťou konkrétneho historického vývoja. Slovensko len za posledných asi sto rokov prešlo niekoľkými radikálnymi politickými prevratmi . Zmeny bývali spojené so strednodobými časovými úsekmi, keď jedna generácia mohla zažiť život v dvoch alebo aj viacerých druhoch politických režimoch a konšteláciách. Počas každej generácie sa vytvárali nové podoby politického a verejného života. Toto vedie k výrazným zmenám v sebadefinovaní nielen v politickej ale i v ďalších sférach verejného života, okrem iného v kultúre a vo vede. Dôležitým impulzom k zásadným zmenám patria ideológie, ktoré prerámcovávajú hodnotenie minulosti a definovanie iných a vytvárajú nové polia kolektívnej predstavivosti. Cieľom projektu bude séria analýz politického, verejného a akademického diskurzu ako sa v nich prejavujú dobové mocenské a ideologické vplyvy pri vytváraní morálne definovaného sebaobrazu a obrazu druhých.