Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgMedzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch

Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Program: APVV-14-0527

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Riešitelia za SÚ SAV:
PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Mgr. Robert Klobucký, PhD., Mgr. Milan Zeman, CSc., PhDr. Elena Kajabová

Riešitelia za FiF UK:
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Riešitelia za FSEV UK:
PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Anotácia
Projekt bude s pomocou dát z integrovaných dátových súborov z medzinárodných komparatívnych výskumov International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) analyzovať slovenskú spoločnosť v medzinárodnom porovnaní. Témami výskumov budú: Národná identita, občianstvo, pracovné orientácie, úloha vlády, sociálne siete, voličské správanie a politická komunikácia vo volebnej kampani. Pri porovnaní Slovenska s európskym a globálnym kontextom overíme platnosť aktuálnych teoretických konceptov k témam výskumov. Bezprostredným cieľom, ktorý je podmienkou naplnenia hlavného cieľa je realizácia výskumných modulov programu ISSP a CSES v rokoch 2015 – 2019. Získané dáta vytvoria predpoklad pre komparatívnu analýzu slovenskej spoločnosti v rámci projektu a sú tiež nevyhnutným predpokladom pre to, aby bolo Slovensko prítomné aj v analýzach zahraničných autorov. Porovnateľnosť a spoľahlivosť merania sú dôležitými témami pri medzinárodnom komparatívnom výskume. Kladené otázky sú často citlivé na spoločenský kontext či jazykový úzus, oboje sa v priebehu dvoch desaťročí našej účasti v programe ISSP menilo. Tretím cieľom je preto overenie validity viacerých používaných výskumných otázok, škál i použitých variant prekladov. Naše zistenia budú zaujímavé nielen pre výskumníkov zo Slovenska, tiež pre celé programy ISSP a CSES ako aj pre ďalšie programy komparatívneho výskum realizované na Slovensku.
Prierezovým cieľom je rozvoj Slovenského archívu sociálnych dát (SASD), ktorý je pozorovateľom vo výskumnej infraštruktúre CESSDA ERIC založenej v rámci ESFRI. V rámci projektu budú zaarchivované nielen dátové súbory z v ňom realizovaných výskumov, ale aj niektoré dôležité staršie výskumy z obdobia posledných dvadsiatich rokov. Práca s archívom je súčasťou výučby na vysokých školách a archív ročne vybaví stovky on-line požiadaviek na sprístupnenie dát.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava