Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných porovnaniach

Program: VEGA

Hlavný riešiteľ: PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
Doba trvania: 01/2011 – 12/2013
Spoluriešitelia: Magdaléna Piscová, Oľga Gyárfášová, Tatiana Podolinská, Miloslav Bahna, Milan Zeman
Projekt VEGA č. 2/0115/11

Ide o spoločný projekt SAV a rezortu školstva.

Anotácia vedeckého projektu:
V uplynulom období sa podarilo na Slovensku získať množstvo cenných údajov o slovenskej spoločnosti. Mnohé pochádzajú z medzinárodne založených sociologických výskumov, ďalšie sú z dokončených a dosiaľ nevyužitých databáz. Projekt umožní hlbšie fruktifikovať zistenia. Päť tematických okruhov tvoria: religiozita, rodina, migrácia, voliči a voľný čas. Všetky obsahujú možnosť časového porovnania a / alebo medzinárodného porovnania. Budú využité aj politologické, demografické a religionistické poznatky. V jednotlivých okruhoch bude cieľom preskúmať:
- vývoj slovenskej náboženskej scény a religiozity
- demografické starnutie spoločnosti
- migráciu zo Slovenska po roku 1989
- nerovnomernú volebnú účasť, faktory volebného rozhodovania a v období 1929 – 2006 vzorce voličského správania
- voľnočasové aktivity a životné štýly obyvateľov
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava