Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania

Program: VEGA 2/0152/19
Doba trvania: 1 / 2019 – 12 / 2022
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., PhDr. Mária Suríková

Projekt je zacielený na koncept a fenomén platenej práce. Prostredníctvom viacerých prípadových štúdií skúma premenu práce ako povolania, pozície a zamestnania. Vychádza z prístupov, ktoré prepájajú rovinu praktického uskutočňovania a výkonu práce s procesmi organizovania vsadenými do širších inštitucionálnych kontextov a socio-materiálnych vzťahov. Prácu považujeme za priestor a proces neustáleho rozhodovania, konania, reagovania, prispôsobovania sa, či vyjednávania a práve táto interpretatívna, interakčná a relačná povaha práce sa v projekte stretá s možno abstrahovanejšími konceptmi iných relevantných teórií a výskumov a tak usiluje o plnšie a hustejšie objasnenie. Cieľom projektu je pomocou metódy porovnávania vybraných prípadov navzájom ako aj komparáciou s inými textami a zisteniami testovať už existujúce výklady premien práce a zároveň poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré spolupôsobia na pracovnú náplň, výkon, identifikáciu a celkové zvládanie pracovných úloh, podmienok, nárokov a vzťahov.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava