Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu

Projekt: VEGA č. 2/0154/12

Doba trvania: január 2012 – december 2014

Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Riešitelia za SÚ SAV: PhDr. Bohumil Búzik, PhD., Mgr. Jana Klocoková, PhD., Mgr. David Kostlán, Mgr. Jana Lindbloom, PhDr. Mária Suríková

Anotácia:
Predmetom výskumného projektu sú premeny obsahu a organizácie práce, ktoré charakterizujú súčasné spoločnosti neskorého kapitalizmu. Projekt bude mať tri vzájomne sa prelínajúce ciele. Po prvé, analyzovať podobu a vývoj politických a administratívnych diskurzov práce, produktivity a pracovných príležitostí vo vybraných oblastiach. Po druhé, zamerať sa na spôsoby, akými sa sociálni aktéri v praxi vyrovnávajú s nárokmi a úlohami plynúcimi z nového režimu na trhu a na konkurencieschopnosti založenej produktivite práce. Po tretie, preskúmať inovácie, ktoré sú v praxi prezentované ako politicky neutrálne nástroje na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti, ekonomickej racionality a rentability rôznych organizácií (napr. firiem) a kolektivít (napr. marginalizovaných území alebo vybraných skupín obyvateľstva). Na konkrétnych empirických prípadoch poukážeme na to, akým spôsobom tieto nástroje vplývajú na mocenské nerovnováhy medzi globálnymi ekonomickými usporiadaniami, lokálnymi aktérmi a priestormi.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava