Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov - možnosti a limity na súčasnom Slovensku

Program: VEGA

Hlavná riešiteľka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Doba trvania: 1 / 2009 - 12 / 2011
Spoluriešiteľky: M. Suríková, J. Klocoková, J. Lindbloom
Projekt VEGA č. 2/0156/09

Abstrakt: Cieľom projektu je preskúmať otázky sociálnej a environmentálnej zodpovednosti, spôsoby jej definovania a realizácie v konaní ekonomických aktérov a inštitúcií na Slovensku v podmienkach globalizácie a regionalizácie. Zodpovednosť je v projekte konceptualizovaná nie ako charakteristika individuálneho správania či postojov aktérov, ale ako štrukturálna charakteristika ekonomického systému. Výskum sa preto zameria na jej inštitucionalizované formy a podmienky, ktoré vedú k jej realizácii a udržateľnosti, alebo naopak k jej absencii. V rámci projektu sa zrealizujú dve prípadové štúdie. Prvá sa zameria na ekonomických aktérov v sektore priemyslu, druhá na farmárov v sektore ekologického poľnohospodárstva. V oboch prípadoch sa sústredíme na spôsoby dosahovania kompromisu medzi požiadavkou ekonomickej udržateľnosti na strane jednej a požiadavkou sociálnej či environmentálnej zodpovednosti na strane druhej.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava