Doba trvania: 1.1.2024-31.12.2027
Program: VEGA 2/0088/24

Riešiteľský kolektív, Sociologický ústav SAV, v.v.i.:

Ing. Petr Mezihorák, PhD.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Mgr. Jana Strussová, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Gažo Patrik

Abstrakt
Predmetom projektu je vzťah medzi podmienkami pre výkon práce a relevantnými inštitucionálnymi rámcami, ktoré danú prácu formujú, umožňujú, ale aj regulujú a limitujú. Perspektíva inštitucionálnej práce umožňuje uchopiť neustále prebiehajúce interaktívne procesy medzi stabilizujúcimi, štrukturujúcimi a regulatívnymi funkciami inštitúcií na jednej strane a mechanizmami dosahovania postupných inštitucionálnych zmien na strane druhej. Komplikovanosť vzťahu medzi stabilitou a dynamikou bude zvýraznená voľbou takých empirických prípadov, ktoré sa nachádzajú v odlišných štádiách svojej (re)inštitucionalizácie. Cieľom projektu je prostredníctvom inštitucionálnej práce a ďalších konceptov inštitucionálnej a organizačnej teórie analyzovať také konania individuálnych a kolektívnych aktérov, ktoré buď majú ambíciu alebo vo svojich dôsledkoch prispievajú k vytváraniu, udržiavaniu alebo narúšaniu tých inštitúcií, ktoré konštituujú podmienky výkonov práce v analyzovaných oblastiach.