Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti

Hlavná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Spoluriešitelia: Doc. Dr. Dilbar Alieva, CSc., Dr. Bohumil Búzik, PhD., Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Projekt VEGA č. 2/0157/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016

Projekt skúma faktory nerovnosti vzdelanostných vyhliadok žiakov z etnicky a sociálne rôznorodého prostredia a každodennosť praktických postupov, ktorými sa vzdelávacie inštitúcie snažia podporovať rovný prístup ku vzdelaniu a sociálnu inklúziu znevýhodnených, osobitne rómskych žiakov. Empirická časť kombinuje analýzu dát z kvantitatívnych výskumov školskej klímy, školských výsledkov a sociálno-ekonomického zázemia žiakov so zúčastneným pozorovaním každodennej komunikácie medzi učiteľmi a študentmi a medzi spolužiakmi. Výskum sa bude vo významnej miere opierať o koncepciu každodennosti, ktorá je prezentovaná v prácach Dilbar Alievy. Táto koncepcia na jednej strane poskytne vhodnú pojmovú výbavu a prípadné podnety pre empirický výskum, a sama bude ďalej rozpracovaná a obohatená v reflexii výskumných zistení. Interakcia s prebiehajúcim výskumom každodennosti je predpokladom pre teoretickú systematizáciu a kompletizáciu sociologického skúmania každodennosti.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava