Program: VEGA

Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Spoluriešitelia: Ľubica Falťanová, David Kostlán, Mária Strussová, Sopirová, Alžbeta, Ing. arch. CSc.
Projekt VEGA č. 2/0172/08

Abstrakt: Projekt sa zameria na identifikáciu endogénnych (vnútorných) a exogénnych (vonkajších) faktorov, ktoré sa v rozhodujúcej miere podieľajú na vplyvoch, ktoré určujú rozvojové predpoklady vidieckeho osídlenia. Projekt sústredí pozornosť predovšetkým na malé vidiecke sídla do 500 obyvateľov., ktoré v podmienkach Slovenska predstavujú podstatnú časť visieckej sídelnej štruktúry (rovnako ako celkovej sídelnej štruktúry). Konkrétne analýzy v teréne sa budú týkať lokalizačne diferencovaných socio-priestorových situácií.