Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien

Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Zástupca hlavného riešiteľa: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD., Doc. Ing.arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (Fakulta architektúry STU)
Ďalší spoluriešitelia: Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (Fakulta architektúry STU), Mgr. Ľubica Falťanová, CSc. (dôchodkyňa, naposledy Ústav Etnológie SAV)

Projekt VEGA 2/0068/16
Doba riešenia projektu: 2016 – 2018

Anotácia: Predkladaný projekt sa na báze teoretického rozpracovania a terénnych prieskumov chce zamerať na charakter premien súčasného vidieckeho spoločenstva na Slovensku, pod vplyvom civilizačných zmien, premietnutia globalizačných procesov do lokálnej úrovne, ktoré vedú k fragmentarizácii individuálnych spoločenských rolí a ich výkonu v priestorovom priemete. Tieto faktory, spolu so spoločensko-kultúrnymi premenami života na dedine, formujú novú podobu vidieckeho spoločenstva, oslabujúc niektoré jeho tradičné atribúty jednej komunity. Uvedené zmeny charakteru vidieckeho spoločenstva sa premietajú aj do zmien architektonicko-urbanistickej „znakovosti“ vidieckeho prostredia. Premietajú sa aj do symboliky urbánno-civilizačných trendov – jej internacionalizácie a europeizácie – premietajúcich sa v názvoch verejných priestranstiev , inštitúcií, budov a na strane druhej v snahách zachovať tradičné symboly, rituály a mýty späté s rurálnym spôsobom života v záujme zatraktívnenia rôznych podôb agroturistiky, prezentovania vidieckych komunít ako prostredia, ktorého sa priamo nedotýkajú negatívne civilizačné vplyvy. Formujúce sa nové podoby tohto sídelného spoločenstva sa však môžu významným spôsobom odlišovať, a to v závislosti na vývojových trajektoriách, v ktorých sa vidiecke obce a ich sídelné spoločenstvá nachádzajú.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava