Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

Slovenská sociológia v období komunistického režimu

Program: VEGA

Hlavný riešiteľ: Eva Laiferová (FFUK)
Zástupca hlavného riešiteľa: Robert Klobucký
Riešitelia: Bohumil Búzik, Ľudovít Turčan, Silvia Capíková (FFUK), Ľudmila Mistríková (FFUK)
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Program: VEGA č. 1/4705/07

Abstrakt: Úlohou projektu je spracovanie vývoja slovenskej sociológie v období rokov 1948 – 1989 – teda v období komunistického režimu. Projekt nadväzuje na dokončovaný grant spracovania vývoja slovenskej sociológie od jej počiatkov po r. 1948. Projekt sa zameria na významné problémové okruhy, ktoré slovenskú sociológiu v tomto období charakterizujú. Ide najmä o problém jej diskontinuitného vývoja, ktorý sa dá naznačiť v nasledujúcich bodoch: likvidácia sociológie po r. 1948, jej obnovenie v 60. rokoch, normalizácia v 70. rokoch a reštriktívne opatrenia proti politicky nekonformnej sociológii. Pôjde tu teda i o sledovanie vývoja vzťahov režimu a sociológie a tiež konkrétnych sociológov, o ich konformistické, prípadne protitotalitné pôsobenie. Ďalšou dimenziou práce bude sledovanie vývoja jednotlivých sociologických inštitúcií (SÚ SAV, Katedra sociológie FF UK, Slovenská sociologická spoločnosť). Chceme sa tiež zamerať na analýzu diel významných slovenských sociológov pôsobiacich v tomto období. Slovenská sociológia sa najmä od 70. rokov 20. storočia autonómne rozvíjala i v prostredí rezortných výskumných ústavov a v podnikoch. Významnou súčasťou našej práce teda bude analýza vývoja sociológie v tomto prostredí.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava