Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Doba trvania: 1 / 2024 - 12 / 2027
Program: VEGA 2/0152/24
Riešiteľský kolektív, Sociologický ústav SAV, v.v.i.:
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Michaela Pílová (doktorandka)

Abstrakt
Cieľom projektu je vyplniť medzery v doterajších poznatkoch a literatúre zameraných na bývanie a regionálne nerovnosti. Zatiaľ čo problematika regionálnych a sociálnych nerovností je relatívne dobre popísaná, málo pozornosti je venované dostupnosti bývania a finančnej hodnote bytov a domov ako významného faktora, ktorý tieto nerovnosti produkuje a reprodukuje. Originálnosť projektu spočíva v sprehľadnení sociálno-priestorovej situácie Slovenska z hľadiska zmien v dostupnosti bývania na regionálnej a lokálnej úrovni za posledných 20 rokov v spojitosti s analýzou širších dôsledkov tohto nerovnomerného vývoja pre jednotlivé typy lokalít a regiónov a ich obyvateľov. Projekt tiež prinesie reflexiu tohto procesu jeho samotnými aktérmi a reflexiu predstaviteľov obcí z hľadiska dopadov tohto procesu na územie a na možnosti riešenia vzniknutých problémov.