Doba trvania: 1 / 2024 - 12 / 2026
Program: VEGA 2/0053/24

Riešiteľský kolektív, Sociologický ústav SAV, v.v.i.:
Mgr. Ángel Torres-Adán, PhD.
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.
Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
Mgr. Martino Comelli

Abstrakt
Cieľom projektu GEOPREF je prehĺbiť súčasné poznanie o individuálnych geopolitických preferenciách na príklade Slovenska. Individuálne geopolitické preferencie sú súčasťou zahraničnopolitických preferencií a zameriavajú sa na postoje jednotlivcov k tomu, ku ktorému geopolitickému bloku (EÚ, NATO, Rusko, Čína atď.) by mala mať ich krajina bližšie. V kontexte, keď vojna na Ukrajine zvýšila význam geopolitiky v spoločenskom a politickom živote európskych krajín, má tento projekt dva hlavné ciele. Po prvé, chceme zistiť, ako rôzne prístupy k meraniu individuálnych geopolitických preferencií môžu potenciálne ovplyvniť naše porozumenie vnímania verejnosti EÚ a Ruska ako partnerov. Po druhé, budeme skúmať faktory, ktoré ovplyvňujú geopolitické preferencie v kontexte strednej a východnej Európy. Plánujeme tiež využiť málo používanú (pri štúdiu geopolitických preferencií) metódu tzv. survey-experimentu, s cieľom identifikovať kauzálne vzťahy medzi premennými ako je inštitucionálna dôvera a geopolitické preferencie.