Program: APVV-22-0063
Doba trvania: 01.07.2023 – 30.06.2027

Riešiteľský kolektív:
Sociologický ústav SAV, v.v.i.:
PhDr. Bohumil Búzik, PhD.
Mgr. Michal Puchovský, PhD.
doc. Miroslav Tížik, PhD.
Mgr. Milan Zeman

Ústav politických vied SAV, v.v.i.:
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Sanja Zlatanović, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave:

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Mgr. Michal Uhrin, PhD.
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Mgr. Juraj Majo, PhD.

Abstrakt
V roku 2021 prebehlo v poradí už 15. sčítanie obyvateľov na území súčasného Slovenska. S výnimkou troch (1960 až 1980) boli vo všetkých sledované aj ukazovatele o náboženskom a svetonázorovom vyznaní. Tento časový rad umožňuje unikátnym spôsobom analyzovať zmeny vo svetonázorových profiloch spoločnosti a to na úrovniach obcí , regiónov alebo konkrétnych náboženských skupín. Po roku 1989 vidieť začiatok postupnej pluralizácie svetonázorovej štruktúry. No až od roku 2011 výrazne rastie podiel tých, ktorí sa hlásia k malým náboženským skupinám a rastie aj skupina ľudí bez vyznania. Zatiaľ podrobne nespracované výsledky sčítania z roku 2021 už ukazujú na niektoré podoby zmeny vo všetkých svetonázorových skupinách. Zasadenie najnovších výsledkov sčítania do 150 rokov dlhej reťaze štatistických zisťovaní zároveň kladie otázku, aké faktory a v akej podobe ovplyvňujú schopnosť niektorých svetonázorových štruktúr sa reprodukovať a rásť a na druhej strane u iných stagnovať alebo postupne zanikať. Cieľom projektu je na základe deskripcie základných trendov vývoja svetonázorových štruktúr od roku 1869 do súčasnosti a kombinácie ďalších kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz vysvetliť základné faktory, ktoré ovplyvňovali reprodukciu rôznych svetonázorových štruktúr. Zasadenie analýzy do aktuálnych medzinárodných výskumov reprodukcie svetonázorových systémov pomôže nezanedbať vplyv základných civilizačných trendov na tieto procesy na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa povedie dosiahnutie troch parciálnych cieľov: 1. Analyzovať historickú dynamiku zmeny v štruktúre slovenskej populácie z hľadiska svetonázoru. 2. Kriticky zhodnotiť metodologické riziká merania a naznačiť možné vplyvy merania na konkrétne výsledky. 3. Ukázať na možnosti reprodukcie rôznych konfesionálnych a svetonázorových štruktúr v zlomových obdobiach novodobých dejín – v čase výraznej modernizácie Slovenska (1948-1989) a v nasledujúcom období budovania pluralitnej a na princípov postavenej spoločnosti.