Program: VEGA 2/0110/23
Doba trvania: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Simona Konečná

Projekt dopĺňa výskumy hodnotových orientácií a morálnych predstáv realizované na Slovensku o skúmanie "diskurzívneho bytia" hodnôt a morálky vo vzťahu k vládnutiu. Cieľom je znížiť poznávací a metodologický dlh v tejto oblasti a prispieť k objasneniu hodnotových sporov a dilem poznačujúcich politický diskurz a slovenskú spoločnosť. V rámci projektu
(a) sústavnejšie spracujeme sociologické konceptualizácie vzťahov morálneho uvažovania a jazyka, vytvárania morálneho spoločenstva a legitimačnej práce s hodnotami v politickom diskurze;
(b) formou prípadových štúdií preskúmame, ako politici argumentačne spájajú problémy spoločnosti s úrovňou spoločenskej morálky a ako hodnotami legitimizujú rozhodnutia, ktoré vedú k obmedzovaniu práv a slobôd či variantov možnej budúcnosti;
c) na príkladoch z prípadových štúdií monograficky predstavíme metódy kritickej analýzy diskurzu ako významný nástroj sociologického poznávania.