Program: VEGA 2/0111/23
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Milan Zeman, PhDr. Bohumil Búzik, PhD.

Obavy z negatívnych dopadov klimatických zmien sa zvyšujú aj medzi obyvateľmi Slovenska, pričom následky sú čoraz častejšie vnímané ako priame a citeľné (zdravie, majetok). Z dostupných údajov vieme, že veľká väčšina obyvateľov Slovenska považuje klimatické zmeny za veľmi závažný problém. Riziká sprevádzajúce technologický pokrok, ktoré Ulrich Beck označil za „zadné schodište industriálnej spoločnosti a „čierneho pasažiera konzumu“ sa dnes stali každodennou realitou s významným dopadom na širší spoločenský, ekonomický a politický kontext. Sociológovia dnes dokážu relatívne presne opísať, ako environmentálne riziká produkujú nové typy spoločenských konfliktov, nové hodnotové dilemy a nové typy sociálnych nerovností. Jedným z hlavných cieľov projektu je prostredníctvom množstva dostupných medzinárodných komparatívnych dát detailnejšie skúmať, ako na nové environmentálne dilemy reaguje verejnosť, a aké hlboké sú obavy obyvateľov na Slovensku v súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami.