Program: VEGA 2/0120/20
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Milan Zeman, PhDr. Bohumil Búzik, PhD., PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Anotácia
Spolu s vedecko-technickým rozvojom moderných spoločností stále naliehavejšie rezonujú obavy o stav životného prostredia a jeho negatívny vplyv na zdravie ľudí. Sociológovia čoraz častejšie uvažujú o vplyve ekologických rizík na spoločenský život, pričom podrobne opisujú nové podmienky ľudskej existencie v ére tzv. globálnych civilizačných rizík, ktoré v procese modernizácie produkujú nové konflikty a typy nerovností. Teoretické koncepcie súvisiace s univerzálnym ohrozením ekologickými rizikami zároveň vyvolávajú potrebu skúmať, ako rezonujú problémy životného prostredia vo verejnej mienke. Na Slovensku máme k dispozícii relatívne veľké množstvo údajov viažuce sa k životnému prostrediu, najmä z medzinárodných výskumov (ISSP, EVS, Eurobarometer). Jedným z hlavným cieľom projektu je komplexné komparatívne skúmanie kľúčových hodnôt a postojov k životnému prostrediu a ich vývoj po roku 1989.